Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 751        Година 24.04.2015      Град Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на двадесет и четвърти март две хиляди и петнадесета година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар Й.Б.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 256 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.3 и чл.14 от Наредба № 3 от 19.02.2013г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29.09.2008г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (Наредба № 3/19.02.2013г.).

Образувано е по жалба на Д.К.Д. и „Корсар 141“ ООД с ЕИК 200328981, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, К.К.“Слънчев бряг“, Хотел „Кубан“ против заповед № РД-30/15.01.2015г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. В жалбата се прави искане да се отмени оспорената заповед, като незаконосъобразна, издадена в нарушение на административнопроцесуалните правила и в противоречие със закона.

Ответникът – Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно уведомен, чрез процесуалните си представители оспорва жалбата, като неоснователна и недоказана и излага доводи за законосъобразност на издадената заповед.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК от надлежни страни, имащи право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е частично основателна.

Със специално разрешително за извършване на стопански риболов на калкан в Черно море през 2014г. №02108317-002К/06.02.2014г.  (л.37 от делото) на „Корсар 141“ ООД, гр.Несебър, чрез Г. А. А. - капитан е разрешено извършване на стопански риболов на калкан с риболовен кораб с външна маркировка и име “БС 141 Корсар“ до 31.12.2014г. или до изчерпване на определената индивидуална квота от 127кг. На дружеството е издадено и удостоверение за право за извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав №02108317-003/30.04.2014г. (л.4 от делото).

На 29.10.2014г. от Началник отдел „Рибарство и контрол“ гр.Добрич към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в ИАРА, въз основа на фактическите констатации съдържащи се в акт за установяване на административно нарушение  № А0017668/22.08.2014г. (л.33 от делото) е издадено наказателно постановление № 0859/29.10.2014г. (л.31 от делото), с което за нарушение на чл.42, §1, т.А от Регламент (ЕО) №1005/2008, на чл.19, ал.1 от ЗРА и на чл.38, ал.1 от ЗРА на Г. А. А., в качеството му на капитан на риболовен кораб „Корсар“ с външна маркировка БС 141, са наложени административни наказания „глоба“ в общ размер на 2000 лева и е отнет в полза на държавата 6 бр. калкан с тегло 9,850кг. от І-ва размерна група. Наказателното постановление е връчено лично срещу подпис на Г. А. на 10.12.2014г.

С докладна записка  изх.№ Z-13617/16.12.2014г. на началник отдел „Рибарство и контрол“ – Добрич (л.30 от делото), за издаденото наказателно постановление е информиран изпълнителния директор на ИАРА. Посочено е, че установените нарушения попадат в обхвата на санкциите по Наредба № 3/19.01.2013г., поради което следва да се издаде заповед за присъждане на съответния брой точки.

С докладна записка изх.№ Z-13617(1)/15.01.2015г. от директора на дирекция „УРОРР“ (л.28 от делото) на изпълнителния директор на ИАРА е представен за подпис проект на заповед за присъждане на точки на „Корсар 141“ ООД и Д.К.Д., поради установено тежко нарушение по смисъла на чл.42, §1, б.“а“ от регламент (ЕО) №1005/2008г.

Със заповед № РД-30/15.01.2015г. на Изпълнителния директор на ИАРА (л.27 от делото) на основание чл.5, ал.1, т.1, т.8 и т.17 от Устройствения правилник на ИАРА, чл.3, ал.2 и чл.14 от Наредба № 3/19.02.2013г. е наредено поради установено тежко нарушение да бъдат присъдени по общо 8 точки на „Корсар 141“ ООД, титуляр на разрешителното на риболовен кораб „Корсар“ с външна маркировка БС 141 и на Д.К.Д. – капитан на риболовен кораб „Корсар“ с външна маркировка БС 141, както следва: по 3 точки поради неизпълнение на задълженията за записване и отчитане на улова и свързаните с него данни, които са чрез системата за наблюдение на кораби със спътник и по 5 точки поради вземане на борда, транспортиране и разтоварване на маломерна риба в нарушение на действащото законодателство.

По делото липсват доказателства за датата на връчване на заповедта, но с оглед на обстоятелството, че тя е издадена на 15.01.2015г., а жалбата е постъпила с вх.№ 2600-128/28.01.2015г., следва да се приеме, че 14-дневния  срок по чл.149, ал.1 от АПК, за нейното обжалване е спазен.

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.2, във връзка с ал.1 от Наредба № 3/19.02.2013г., за всяко от нарушенията по смисъла на чл. 42, § 1, буква „а“ от Регламент (ЕО) № 1005/2008, със заповед на изпълнителния директор на ИАРА или оправомощено от него длъжностно лице, на притежателят на разрешителното за стопански риболов се присъждат съответния брой точки съгласно приложението от деня на влизане в сила на наказателното постановление за съответното нарушение. Съответно според от чл.13 от Наредба № 3/19.02.2013г., за извършено тежко нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството на капитана на риболовния кораб се определят същият брой точки, определени на притежателя на разрешителното за стопански риболов, като съгласно чл.14 от Наредба № 3/19.02.2013г.  „Точките на капитана на риболовния кораб (физическо лице) се определят със заповед на изпълнителния директор на ИАРА или оправомощено от него длъжностно лице от деня на влизане в сила на наказателното постановление за съответното нарушение. С оглед посочените разпоредби заповед № РД-30/15.01.2015г. на Изпълнителния директор на ИАРА е издадена от компетентен орган, в рамките на неговите правомощия.

Заповедта е издадена в писмена форма и съдържа предвидените от законодателя реквизити - наименование на органа, който я издава, наименование на акта, адресат, разпоредителна част, определяща правата и задълженията на адресата и подпис на физическото лице, персонализиращо административния орган. Тя е мотивирана, като са посочени фактическите и правни основания за нейното издаване. Ето защо, изложените от жалбоподателите възражения за нарушение на изискванията на чл.59 от АПК, са неоснователни. Следва да се има в предвид, че непосочването в заповедта на ЕИК /БУЛСТАТ/ на търговеца и неговият адрес на управление, както и ЕГН, дата и място на раждане на физическото лице не е нарушение на чл.59, ал.2, т.3 от АПК, която разпоредба предвижда, че акта следва да съдържа адресат, каквито в случая безспорно са налице. Посочването на тези индивидуализиращи белези има за цел да се установи по безспорен начин адресата на заповедта, с оглед гарантиране правото му на защита, като в случая не е налице съмнение кои са лицата адресати на така издадената заповед, съответното те са я обжалвали по съдебен ред и правото им на защита не е нарушено.

Неоснователни са и направените възражения, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като в същата не е посочено в какъв срок и пред кой орган може да се обжалва. Непосочването в един административен акт на реда и срока за обжалването му, не влияе върху неговата законосъобразност,  а има за последица удължаване на срока за обжалване, съгласно чл.140, ал.1 от АПК.

Процесната заповед е издадена на основание чл.3, ал.2 и чл.14 от Наредба №3/19.02.2013г., след като за нарушение на чл.42, §1, т.А от Регламент (ЕО) №1005/2008, на чл.19, ал.1 от ЗРА и на чл.38, ал.1 от ЗРА е издадено наказателно постановление № 0859/29.10.2014г. на Началник отдел „Рибарство и контрол“ гр.Добрич към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ в ИАРА, с което на Г. А. А., в качеството му на капитан на риболовен кораб „Корсар“ с външна маркировка БС 141, са наложени две административни наказания „глоба“ в общ размер на 2000 лв. и е отнет в полза на държавата 6 бр. калкан с тегло 9,850кг. от І-ва размерна група. Видно от отбелязването на наказателното постановление то е връчено лично срещу подпис на Г. А. на 10.12.2014г., като административния орган е приел, че не е обжалвано и е влязло в сила. Съгласно чл.59, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания, наказателното постановление подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му. В случая наказателното постановление е връчено на 10.12.2014г. и срока за неговото обжалване изтича на 17.12.2014г. – сряда, присъствен ден. По делото не се твърди и не се установява това наказателното постановление да е обжалвано в предвидения от законодателя срок, поради което правилно административния орган е приел, че към момента на издаване на процесната заповед – 15.01.2015г., то е влязло в сила.

Съгласно чл.3, ал.1 от Наредба № 3/19.01.2013г., за всяко от нарушенията по смисъла на чл.42, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕО) № 1005/2008 притежателят на разрешителното за стопански риболов получава съответен брой точки съгласно приложението.

Съгласно чл.13, ал.1 от Наредба № 3/19.01.2013, за извършено тежко нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството на капитана на риболовния кораб се определят същият брой точки, определени на притежателя на разрешителното за стопански риболов.

Съгласно чл.42, §1, б.“а“ от Регламент (ЕО) за целите на регламента „тежки нарушения“ са дейностите, за които се смята, че представляват ННН риболов съгласно посочените в член 3 критерии. Риболовни дейности, считани за незаконни, недекларирани или нерегулирани (ННН риболов) са тези по смисъла на чл.2 от Регламента. Според чл.3, т.1 за риболовен кораб се смята, че извършва ННН риболовни дейности, ако се докаже, че в нарушение на мерките за опазване и управление, приложими за района, в който са извършени дейностите, риболовният кораб не е изпълнил задълженията си да отчете и декларира улова или свързаните с него данни, включително данни, предадени чрез Системите за наблюдение на риболовните кораби, или предизвестията съгласно член 6 (съгл. б.“б“) и е взел на борда, трансбордирал или разтоварил маломерна риба в нарушение на действащото законодателство (съгл.б „и“). Съгласно нормата на чл.18д от ЗРА,  при извършено тежко нарушение по смисъла на чл.42, §1, б.“а“ от Регламент №1005/2008г. се прилага точкова система за нарушенията, въз основа на която титулярят на разрешителното за извършване на стопански риболов, получава определен брой точки за съответния риболовен кораб. Съгласно чл.92, т.2 от Регламент (ЕО) №1224/2009 „Точкова система за тежки нарушения“ когато е извършено тежко нарушение на правилата на общата политика в областта на рибарството от физическо лице или отговорността за това пада върху юридическо лице, притежателят на лицензия за риболов получава съответния брой точки за това нарушение.

В случая, след като наказателното постановление е издадено за две нарушения на правилата на общата политика в областта на рибарството, които са „тежки“ по смисъла на посочените правни норми и то е влязло в сила към момента на издаване на оспорената заповед, правилно е прието от административния орган, че са налице материалноправните предпоставки за издаване на заповед по чл.3 и чл.14, във връзка с чл.13 от Наредба №3/19.01.2013г.. Следва да се има в предвид, че административният орган е действал в условията на обвързана компетентност и наличието на условията по цитираните правни норми задължително предпоставя издаването на заповед с която да се определят съответния брой точки на притежателя на разрешителното за стопански риболов и на капитана на риболовния кораб, като е недопустимо в това производство да се извършва косвен съдебен контрол по отношение на материалната законосъобразност на издаденото наказателно постановление.

 

Въпреки изложеното оспорената заповед е частично незаконосъобразна.

Законодателят е предвидил като адресат на заповедите издадени по този ред титулярят на разрешителното за извършване на стопански риболов и капитана на риболовния кораб. В случая  правилно, предвид установените тежки нарушения по смисъла на чл.42, §1, б.“а“ от Регламент №1005/2008г. е наредено да се присъдят общо точки на „Корсар 141“ ООД – титуляр на разрешителното на риболовен кораб „Корсар“ съгласно Приложение №1, както следва: 3 точки поради неизпълнение на задълженията за записване и отчитане на улова и свързаните с него данни, които са чрез системата за наблюдение на кораби със спътник и 5 точки поради вземане на борда, транспортиране и разтоварване на маломерна риба в нарушение на действащото законодателство. Неправилно обаче са присъдени и общо 8 точки на Д.К.Д., посочен като адресат на заповедта в качеството му на капитан на риболовен кораб „Корсар“. Видно от представеното удостоверение за право на извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав №02108317-003/30.04.2014г., то е издадено на „Корсар 141“ ООД, а като лице извършващо риболова за сметка на титуляра е посочен Г. А. А. – капитан. Акт за установяване на административно нарушение № А0017668/22.08.2014г. е съставен именно на Г. А., а с наказателно постановление № 0859/ 29.10.2014г. е ангажирана отговорността на същия, в качеството му на капитан на РК „Корсар“. Обстоятелството, че именно Г. А. е капитан на кораба не се оспорва и от ответника, като видно от изявлението на процесуалния му представител,  направено в проведеното открито съдебно заседание, се твърди, че е допусната техническа грешка при определяне на адресат на заповедта. Ето защо, след като по делото не се установява Д.К.Д. да е капитан на кораба, неправилно с процесната заповед са присъдени и на него 8 точки, като от законодателя не е предвидена възможност за присъждане на точки на лице различно от капитана на кораба, поради което обжалваната заповед в тази и́ част е издадена в нарушение на материалния закон и следва да бъде отменена.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ заповед № РД-30/15.01.2015г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, в частта, в която е наредено поради установено тежко нарушение да бъдат присъдени общо 8 точки на Д.К.Д. – капитан на риболовен кораб „Корсар“ с външна маркировка БС 141.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Корсар 141“ ООД с ЕИК 200328981, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, к.к. Слънчев бряг, хотел „Кубан“ против заповед № РД-30/15.01.2015г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в частта в която е наредено поради установено тежко нарушение да бъдат присъдени общо 8 точки на „Корсар 141“ ООД – титуляр на разрешителното на риболовен кораб „Корсар“ с външна маркировка БС 141, както следва: 3 точки поради неизпълнение на задълженията за записване и отчитане на улова и свързаните с него данни, които са чрез системата за наблюдение на кораби със спътник и 5 точки поради вземане на борда, транспортиране и разтоварване на маломерна риба в нарушение на действащото законодателство.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: