ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 24.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти март                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  256 по описа за 2015 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ Д.  К.Д. и „Корсар 141”ООД, редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

За ОТВЕТНИКА - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, редовно призован, се явява юрисконсулт В. с пълномощно по делото и началник отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси” Ж., с пълномощно от днес.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№2793/21.03.2015г. от процесуалния представител на жалбоподателите, с която моли да се даде ход на делото в нейно отсъствие. Заявява, че поддържа жалбата, няма да сочи доказателства и изразява становище по съществото на спора.

 

ЮРИСКОНСЛУТ В. и НАЧАЛНИК Ж.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Д.  К.Д. и „Корсар 141”ООД против заповед № РД-30/15.01.2015г. на изпълнителния директор на ИАРА, с  която поради установено тежко нарушение са присъдени по общо 8 точки на „Корсар 141” ООД и на Д. K. Д..

НАЧАЛНИК Ж.: Оспорваме жалбата, като правим уточнение във връзка с твърдението, че е нарушено  условието на чл.59, т. 3 от АПК при посочването на адресата на акта, който не е конкретизиран. Заявявам, че при проверка в търговския регистър, при изписването на името на фирмата се установява, че има една такава фирма на територията на страната и никъде не е посочено в закона, че следва да се посочи точно ЕИК, след като има една фирма с такова наименование. Съгласно чл.11 след изменението на Търговския закон от 2001година имаме изискване за уникалност на фирмата,  поради което считаме че не е налице твърдяното нарушение, тъй като друга фирма с такова име на територията на страната не съществува.

Относно името на капитана, моля да се приеме, че е допусната техническа грешка. Видно е от всички документи, които са изготвени от ответника, те са издадени на друго лице, което е капитан. Това е лицето Г. А. А.. Също така г-жо съдия, съгласно издадения административен акт и наказателното постановление е видно, че е нарушено не само българското законодателство, а и европейското такова. Предвид на това колегите са счели, че това е тежко нарушение. В наказателното постановление е записано, че не е воден риболовен дневник, а това е изискване на чл.12 от Регламента на съвета №1224/2009г., чл.19 от ЗРА и Наредба №54/28.04.2006г.. Освен това липсата или некоректното подаване на предварително уведомление при улов на калкан, какъвто е настоящия случай е тежко нарушение по смисъла на Регламент на съвет №1005/08г. и Регламент на комисията №1010/2009г. и Наредба № 3/19.02.2013г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения.

Във връзка с гореизложеното се потвърждава, че така издадената заповед от ответника е  законосъобразна.

Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Поддържам становището на колегата.  Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

НАЧАЛНИК Ж.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите оспорваната заповед №30/15.01.2015г. на  изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, по изложените вече по-горе съображения.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Поддържам становището на колегата и моля да оставите без уважение жалбата.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.42часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: