ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,29.06.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и девети юни                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Галя Маринова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 256 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.49 часа се явиха: 

 

         За ИЩЕЦА ЕТ „Джи ен джи - Желязко Ж.”, редовно уведомен, явява се лично управителят Желязко Ж..

 

За ОТВЕТНИКА Държавен фонд „Земеделие”-София, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Маринова.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ИЩЕЦЪТ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

ДОКЛАДВА постъпило становище от ДФ „Земеделие“ по съществото на спора, към което са представени и доказателства.

ПРЕДЯВЯВА на ищеца депозираното становище заедно с представените към него доказателства за запознаване и изразяване на становище.

 

ДОКЛАДВА постъпило по делото писмо от Административен съд -София град, в което се съобщава, че изисканото административно дело № 11981/2013г. по описа на Административен съд-София град е изпратено във Върховен административен съд по тяхно искане на 05.01.2016г.

ДОКЛАДВА на страните, че въпросното дело не е представено и приобщено към настоящото.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

ИЩЕЦЪТ: По отношение на представените днес доказателства, моля да не бъдат приети като такива, тъй като касаят други мерки, заявени от ЕТ „Джи ен джи - Желязко Ж.” през 2013г., също така и уведомителното писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент за кампания 2011г. Отмененият незаконосъобразен акт на ДФ „Земеделие“, от който претендирам нанесените вреди, касае кампания 2010г. Ако има нещо важно, след като се запозная с писмото, ще изразя становище по същество в писмени бележки.

Това дело вече много дълго се проточи.

 

Държа на прилагането на административно дело № 11981/2013г. по описа на Административен съд-София град. Моля да се настоява да се изпрати това дело.

 

Правя искане да се изиска и приложи копие или самото административно дело № 10405/2011г. по описа на Административен съд- София град, с чието решение е отменен предишният отказ от ДФ „Земеделие“ да изплати подпомагане за 2010г.

С други думи, ДФ „Земеделие“ за втори път отказва да изплати това подпомагане.

Представям два амбулаторни листа, касаещи здравословното ми  състояние.

 

ПРОКУРОРЪТ: По отношение представените днес доказателства и доказателствените искания - предоставям на съда.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства, както и

ПРИЕМА представените с докладваното днес становище писмени доказателства, чиято относимост към предмета на спора съдът ще цени с крайния си съдебен акт.

 

ДА СЕ ИЗИСКА справка за движението на административно дело № 11981/2013г. по описа на Административен съд-София град и след приключване на производството във ВАС, да се изиска отново изпращането му в Административен съд-гр.Бургас за прилагане към настоящото дело.

 

ДА СЕ ИЗИСКА и приложи към настоящото дело административно дело № 10405/2011г. по описа на Административен съд-София град.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.10.2016г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.57 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: