О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Бургас , 18.02.2013г.

 

Административен съд  гр. Бургас, четвърти състав, в закрито съдебно заседание на осемнадесети февруари две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №256 по описа за 2013г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба, подадена от „ПАНОРАМА БИЛДИНГ”ЕООД гр. Бургас, представлявано от С. Г. Т. против мълчалив отказ на кмета на Община Поморие по повод молба с вх. № 30- 867- 1/ 12.12.2012г. на Община Поморие.

Съдът намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане поради липса на акт, подлежащ на съдебен контрол.

С молба с вх. № 30- 867- 1/ 12.12.2012г. на Община Поморие С. Г. Т., в качеството на управител на „ПАНОРАМА БИЛДИНГ”ЕООД гр. Бургас е поискала от кмета на Община Поморие да задължи собствениците на УПИ ХІІІ- 5366, кв. 246 да премахнат стара лодка, намираща се пред жилищна сграда / УПИ VІІ- 5144,5148; кв. 246/ в северната част на ул. Велека.

Жалбоподателката твърди, че по искането и е постановен мълчалив отказ и иска неговата отмяна.

Според съдържанието на подадената молба, съдът приема, че същата има характер на сигнал, сезиращ за допуснато нарушение с искане за отстраняването му.

Право и задължение на органа, до който е отправено искането за отстраняване на констатирано правонарушение е да прецени дали е компетентен да действа съобразно искането, както и дали е извършено нарушение, респ. какви мерки да предприеме за отстраняването му. Във всички случаи обаче, лицето което сигнализира за извършеното нарушение, дори да формира изрично искане за отстраняването му, е условно казано „трето лице” за правоотношението санкциониращ орган- нарушител. В този смисъл, каквато и да е преценката на органа, тя пряко не може да окаже въздействие върху правната сфера на това „трето лице”. Поради това, последното е лишено от правен интерес да оспорва преценката на органа, който е сезирало за извършено нарушение.

Изложеното предпоставя и извод, че кметът на Община Поморие не е имал задължение да отговори на молбата на жалбоподателката, и затова мълчаливия отказ няма характер на административен акт, който да подлежи на обжалване по реда на административното правораздаване.

Ето защо и на основание 160 АПК и чл. 159, т. 1 и т.4 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от „ПАНОРАМА БИЛДИНГ”ЕООД гр. Бургас, представлявано от С. Г. Т. против мълчалив отказ на кмета на Община Поморие по повод молба с вх. № 30- 867- 1/ 12.12.2012г. на Община Поморие.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 256/2013 година по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седемдневен срок от съобщаването му.

 

 

 

СЪДИЯ:………………………………