О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1352        Година 11.07.2011      град  Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на единадесети юли две хиляди и единадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар Стоянка Атанасова

Прокурор Станимир Христов

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 256 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на „Вип Трейдинг 999” ООД, гр.Божурище, ул.”Генерал Гурко” № 33, представлявано от управителя Жори Любомиров Георгиев срещу решение № БС-1-ПР/10.01.2011г. на Директора на РИОСВ гр.Бургас за прекратяване на процедура по преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка. В жалбата се прави искане за отмяна на решението, като се издаден нов акт, с който да бъде разпоредено извършването на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, за инвестиционното предложение.

Ответникът – Директора на РИОСВ гр.Бургас, редовно уведомен, изразява становище за недопустимост на производството, тъй като жалбата е просрочена и оспореното решение е отменено по административен ред с влязло в сила решение № 150/13.05.2011г. на Министъра на околната среда и водите.

Окръжна прокуратура гр.Бургас, чрез представляващия я прокурор дава заключение за неоснователност на жалбата.

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид събраните в хода на производството доказателства, намира за установено следното:

С решение № БС-1-ПР/10.01.2011г. (л.15 от делото) на Директора на РИОСВ гр.Бургас е прекратена процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение  „Изграждане на собствен водоизточник и ЛПСОВ за 100 екв.ж. към жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване, ателиета, магазини и кафе-сладкарница” в поземлен имот № 014002, местност „Козлука”, землище на гр.Свети Влас, община Несебър. В решението е посочен реда и срока за неговото обжалване по административен и съдебен ред.

Решението е съобщено на жалбоподателя на 15.01.2011г., видно от представената по делото товарителница (л.125 от делото), което обстоятелство не се оспорва, с оглед изразеното становище от процесуалния му представител в проведеното на 19.04.2011г. открито съдебно заседание. Предвидения в чл.197 от АПК 14-дневен срок за обжалване решението изтича на 29.01.2011г. – събота, неприсъствен ден, поради което и на основание чл.60, ал.6 от ГПК, той изтича на 31.01.2011г. – понеделник, който ден е изпратена жалбата по пощата. Ето защо, направените от процесуалния представител на ответника възражения за просрочие на жалбата са неоснователни.

В случая решение № БС-1-ПР/10.01.2011г. на Директора на РИОСВ гр.Бургас е обжалвано по административен ред пред Министъра на околната среда и водите, който с решение № 150/13.05.2011г. го е отменил и преписката е върната на органа за произнасяне по компетентност, съобразно дадените указания. Това решение не е оспорено и е влязло в сила, видно от направеното изявление на процесуалния представител на ответника, което обстоятелство не се оспорва от жалбоподателя, който по направеното искане за прекратяване на производството е изразил следното становище: „предоставям решението на съда”.

Съгласно чл.81, ал.1 от АПК индивидуалните и общите административни актове могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган. Съгласно чл.98, ал.1 от АПК решението на компетентния да разгледа жалбата или протеста орган се съобщава незабавно на оспорващия и на другите заинтересовани лица, като съгласно ал.2 когато въпросът е решен по същество, решението на компетентния да разгледа жалбата или протеста орган подлежи на оспорване за законосъобразност пред съда, ако жалбата или протестът са отхвърлени, на оспорване пред съда подлежи първоначалният административен акт.

В случая след като в хода на административното обжалване процесното решение е отменено с решение № 150/13.05.2011г. на Министъра на околната среда и водите, подадената срещу него жалба е процесуално недопустима, поради липса на предмет. С оглед разпоредбата на чл.98, ал.2 от АПК, на контрол за законосъобразно пред съда подлежи решението на горестоящия административен орган, което решение не се оспорва от жалбоподателя и по отношение на което от ответника са изложени твърдения, че е влязло в законна сила. Ето защо, жалбата на  „Вип Трейдинг 999” ООД, гр.Божурище, следва да бъде оставена без разглеждане, като процесуално недопустима, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Вип Трейдинг 999” ООД, гр.Божурище, ул.”Генерал Гурко” № 33, представлявано от управителя Жори Любомиров Георгиев срещу решение № БС-1-ПР/10.01.2011г. на Директора на РИОСВ гр.Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 256/2011г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: