О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер               12.03.2010г.            град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на дванадесети март две хиляди и десета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

секретар…………………………………………………………………………………………..

прокурор………………………………………………………………………………………….

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 256 по описа за 2010 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на А.Ю.З. *** против заповед № 3558/12.11.2009г., издадена от заместник кмета на Община Бургас. С нарочно определение от 28.01.2010г. жалбата е оставена без движение и на оспорващия е указано да представи доказателство за внесена държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд– гр.Бургас. По искане на З. срокът е продължен с 3 седмици.

Съдебният състав констатира, че нередовността не е отстранена в рамките на продължения с 3 седмици срок по чл.158, ал.1 от АПК. Установеното обстоятелство съставлява основание да се приложи разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК, според която процесуалното бездействие на жалбоподателя има за последица прекратяване на производството по делото. Доказателства за плащане на изискуемата държавна такса не са представени и към момента на произнасяне на настоящия съдебен акт.

Предвид гореизложеното, на осн. чл.158, ал.3 от АПК, Бургаският административен съд, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Ю.З. *** против заповед № 3558/12.11.2009г., издадена от заместник кмета на Община Бургас.

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 256/2010г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:………………………