ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 13.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На тринадесети ноември                        две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2569 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:33 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕНСИА“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат П., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Е., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „ЕНСИА“ ООД против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-291-0225487/17.08.2017 г., издадена от Директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр.Бургас,  с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗДДС и чл. 186, ал. 3 от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 ЗДДС, за нарушение на чл.25, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министерство на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, във връзка с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – склад за плод и зеленчук, находящ се в ***, стопанисвано от дружеството-жалбоподател „ЕНСИА” ООД, както и забрана за достъп до него за срок от 14 дни, с искане за отмяна на заповедта като неправилна и незаконосъобразна.

С жалбата е направено искане за присъждане на направените разноски съгласно списък по чл. 80 от ГПК.

 

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя на основание чл. 163, ал. 3 АПК, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително с искане за назначаване на съдебна експертиза.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА  на ответника, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата.

Моля да приемете като доказателство за коректно отношение на „ЕНСИА“ ООД към бюджета удостоверение, издадено от ТД на НАП – гр.Бургас по реда на ДОПК. Представям удостоверението във връзка с оценката, която е дадена в заповедта за налагане на принудителна административна мярка, в която е посочено, че „ЕНСИА“ ООД има трайно установено  негативно отношение към фискалната дисциплина и с оглед и на преценката относно продължителността на срока на наложената мярка.

Други доказателствени искания нямам.

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Оспорвам подадената жалба, която считам за неоснователна, като ще се аргументирам по същество.

Нямам други доказателствени искания.

Да се приемат представените доказателства.

 

Съдът по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, тези представени от ответника като административна преписка по оспорването и днес представеното от пълномощника на жалбоподателя удостоверение за липса на данъчни задължения.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо председател, моля като имате предвид подробно изложените в жалбата съображения, които изцяло поддържам, да постанови решение, с което да отмените като незаконосъобразна обжалваната заповед. Представеното днес удостоверение, противно на посоченото в заповедта за налагане на принудителна административна мярка, установява коректното отношение на „ЕНСИА“ ООД към фискалната дисциплина и своевременно разчитане с бюджета. Отделно от това, от изложеното и в самата заповед, е видно, че дружеството трайно отчита печалби от дейността си, които са пропорционално нарастващи през последните три години. Считам, че това коректно отношение към фискалната дисциплина и към бюджета не е отчетено и при определяне на срока  на принудителната мярка.

Моля да вземете предвид и това, че с определение по административно дело № 2430/2017 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас, оставено в сила с определение на Върховен административен съд по административно дело № 11426/2017 г., беше отменено разпореждането за предварително изпълнение на обжалваната заповед.

Моля да присъдите на доверителя ми направените по делото разноски в общ размер на 350 лева, съгласно представения с жалбата списък на разноските.

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Уважаема госпожо председател,  считам жалбата за неоснователна, тъй като в случая има нарушение на фискалната дисциплина на Република България по ЗДДС. За извършената покупка не е издаден фискален бон, с което извършената продажба не е  регистрирана, а нерегистрирането на тези продажби води до неотчитане на финансовите резултати на дружеството, а оттам и неправилно определяне на публичните задължения към фиска на Република България. В случая административнонаказващият орган е наложил принудителна административна мярка за срок от 14 дни, като е счел, че с това ще се принуди дружеството да спазва режима на отчитане на извършените от него продажби. Видно от направената справка в регистър на НАП е, че лицето декларира финансов резултат, който е  нарастващ последните три години – 2014-2016 г., и като се има предвид размера на обекта, както и колко продукция минава през него, тъй като е склад на едно, е наложена тази мярка.

Уважаема госпожо председател, моля предвид горепосоченото да постановите Ваше решението, като потвърдите издадената от Директора на Дирекция „Контрол“ заповед за налагане на принудителна административна мярка като законосъобразна и обоснована напълно достатъчно в мотивите към заповедта.

Моля да ми бъде присъдено дължимото юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: