ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,14.10.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На четиринадесети октомври                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2569 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Л.Г., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адв.Б. Б. с представено пълномощно, находящо се на лист 48 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на РИОСВ-БУРГАС, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА инж.Т.Д.Ч., инж.К.Я.Т. и Н.И.К., които са депозирали заключенията си в законоустановения срок.

 

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото заявление от процесуалния представител на РИОСВ-Бургас юрисконсулт К., в което настоява да се даде ход на делото, да се приемат представените експертизи и по същество, препис от което връчва на жалбоподателя.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.Б.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ДОПУСКА до разпит ВЕЩИТЕ ЛИЦА Т.Ч., Н.К. и К.Т., на които снема самоличността, както следва:

 

Инж.Т.Д.Ч. – 68г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение;

 

Н.И.К. – 49г., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение;

 

Инж.К.Я.Т. – 50г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение;

 

 

Разпит на вещото лице инж.Ч.:

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

Въпрос на СЪДА: Процесната територия попада ли защитената зона?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Написала съм в заключението, че процесните имоти попадат в границите на защитена зона „Странджа”, но не и в защитената местност „Силистар”.

 

Въпрос на адв.Б.: Ясно е, че заключенията са в полза на РИОСВ и въпросът ми е констатирахте ли да има други застроявания в парка на тази защитена местност?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Описала съм в заключението, че има едно съгласувано с РИОСВ инвестиционно предложение за обособяване на зона за временен престой на автомобили.

 

Адв.Б.: А съществува тази зона все още?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм ходила на оглед, но има такова инвестиционно предложение.

 

Адв.Б.: Нямам други въпроси.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж.Ч., на която определя възнаграждение в размер на 200лв, платими от внесения депозит.

 

Разпит на вещото лице К.:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирал съм заключение, което поддържам.

 

Адв.Б.: Нямам въпроси. Заключението е ясно.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице К., на което определя възнаграждение в размер на 100лв, платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Разпит на вещото лице инж.Т.:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

Въпрос на СЪДА: Написала сте местообитания, флора, фауна за защитената зона „Силистар”. Това касае ли територия и извън тази зона в местността „Силистар”, която не е защитена?

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тъй като това место граничи със защитената зона, тук много важен момент е над този природен парк „Странджа” включително и местността „Силистар”, през имотите, които са гранични със защитената зона и през тях минава големият миграционен път Виа Понтика. Това е много важен прелетен път за мигриращите птици в Европа, събиращ ятата от източната и североизточната част на континента.

 

Адв.Б.: Имотът не е в защитената зона. Той граничи със защитената зона, така ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

 

ПРОКУРОРЪТ: Дали става въпрос за самата местност или за защитената зона? Този път, за който говорите през цялата местност ли преминава?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Виа Понтика обхваща цялата местност, не само защитената зона. Той е важен прелетен път на мигриращите птици и минава през цялата зона местността „Силистар”. В пиковите дни на прелети се наблюдават цели ята бели щъркели, част от които правят почивки в откритите тревни пространства там.

 

Адв.Б.: Нямам въпроси.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж.Т., на която определя възнаграждение в размер на 189.84лв, платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Адв.Б.: Нямам други доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча доказателства.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.Б.: Считам, че жалба ни е основателна. Доказано е в експертизите, че процесните ниви не попадат в защитената зона, поради което считам, че отказът да се съгласуват инвестиционните ни намерения е неправилен и моля да бъде от менен. Вещото лице Т. каза, че оттам  минава пътя на Виа Понтика като прелетен път. Това не значи, че тези птици кацат точно в тези зони. Считам, че частната собственост е неприкосновена и може да бъдат съгласувани инвестиционните намерения на моята доверителка.

Моля за решение в този смисъл.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам жалбата неоснователна и моля да я оставите без уважение. Считам, че решението на директора на РИОСВ-Бургас е обосновано и законосъобразно, има признаците на административен акт, издадено от компетентен административен орган, съответства със заповедите на Министерски съвет за опазване на дивата флора и птиците.

Видно от заключенията на вещите лица, изслушани в днешно съдебно заседание, местността „Силистар” като цяло е важна зона, през която прелитат множество птици, кацат и почиват на това място и тази среда следва да бъде съхранена. Касае се за животни и растителност, които следва да запазят своя характер. Считам, че решението на директора на РИОСВ-Бургас е обосновано, мотивирано, подробно и моля да бъде потвърдено.

 

Реплика на адв.Б.: Моля да вземете предвид, че това, което казва прокурорът може да отговаря на истината, но не е така, защото в самия парк „Силистар” вече има изграден паркинг, за който са издали разрешение, инвестиционно съгласуван и вече е построен. Виа Понтика минава от хилядолетия оттам.

 

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: