ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,10.10.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На десети октомври                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2566 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.28 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Х.С.С., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адв.Ш., представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, редовно уведомени, представлява се от юрисконсулт П., който представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на Х.С.С. против Решение № РС-184-17-052/25.07.2018г. на КПКОНПИ

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.Ш.:  Поддържам жалбата. Моля да приемете представените доказателства. Не поддържаме искането за разпит на  свидетел. Няма да соча други доказателства.

 

 

 

 

Юрисконсулт П.: Оспорвам жалбата. Няма да соча доказателства. Нямам искания по доказателствата.

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства и административната преписка по съставения обжалван административен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

 

Счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.Ш.: Моля да отмените оспореното решение като незаконосъобразно. Представям съдебна практика за сведение. Моля да бъде отменено решението.

 

Юрисконсулт П.: Считам, че жалбоподателката като не е обявила свободните работни места в Регионалната инспекция по образованието и в Бюрото по труда е препятствала възможността на неограничен кръг субекти да се информират и да участват в конкурсната процедура и липсва обосновка защо е назначила дъщеря си при равни други условия с други кандидати. Това, че дъщеря й взима еднакво възнаграждение с останалите, не може да освободи от отговорност жалбоподателката.

  Облагата в конкретния случай се изразява в привилегия, помощ и предимство със свързано с нея лице при получаване на работа по смисъла на отменения ЗПУКИ,  като деянието е извършено със сключване на трудов договор от нейна страна с дъщеря й за помощник възпитател. Отмененият вече закон съдържа ред за отвеждане на лицето заемащо публична длъжност от изпълнение на служебните задължения в ситуация на частен интерес, какъв безспорно има жалбоподателката. Тя не е предприела това действие и считам, че констатациите в решението на комисията са правилни и законосъобразни, отговарят на фактическата обстановка по конкретния казус. Не е имало състезателна процедура, която да определи конкретни кандидати и са нарушени допълнително задълженията на страната по Закона за народната просвета.

 

Моля да потвърдите решението на Комисията като правилно и законосъобразно и да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: