ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тринадесети февруари                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2566 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.Г.Т., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат И. К., надлежно преупълномощен от адвокат М. К., който е упълномощен от жалбоподателя да го представлява по делото.

За ответника ВПД началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, редовно призован, няма представител..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че на 29.11.2017г. по делото от ответника е постъпило писмо, изпратено му от началник сектор „КИС” („Комуникационни и информационни системи“).

 

АДВОКАТ К.: Не съм запознат с представеното доказателство.

 

Съдът предостави на адвокат К. за справка представеното доказателство.

 

АДВОКАТ К.: Да се приеме така представеното от ответника писмо. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от ответника писмо от 24.11.2017г. на началник сектор „КИС“ Бургас при дирекция „Комуникационни и информационни системи“ на МВР.

 

С оглед становището на страната и поради липса на други доказателствени искания, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Моля да постановите решение, с което да отмените изцяло процесната заповед, тъй като е постановена при нарушение на административнопроизводствените правила и същата е незаконосъобразна.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото съдебно-деловодни разноски.

Моля да ми дадете срок за писмена защита.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: