ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 16.11.                                                                                   град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ХХІ-ви административен  състав,       

на шестнадесети ноември и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав: 

                                             

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С. Х., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов административно  дело номер 2566 по описа за  2017 година                     

 

На именното повикване в 14:05 часа се явиха:

 

Страните - редовно призовани.

 

ОСПОРВАЩИЯТ И.Г.Т., редовно призован, се явява лично и с адвокат М.К., с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ ВПД Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваването на страните, поради което

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на И.Г.Т. против Заповед № 769з-69/10.08.2017 г., издадена от началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 6 /шест/ месеца.

С определение № 1993/13.09.2017 г., съдът е задължил ответника по оспорването, в седемдневен срок от датата на съобщението, да представи по делото служебно заверено копие на Инструкция № 8121з-749/20.10.2014 г., в редакцията, която е действала към 23.05.2017 г.; указал е на оспорващия, че носи доказателствена тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата посочени в жалбата, от които черпи благоприятни за себе си правни последици; указал е на ответника по оспорването, че е в негова доказателствена тежест да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, компетентността на издателя му, както и изпълнението на законовите изисквания при издаване на акта; указал е на ответника по оспорването, че не сочи доказателства за компетентността на органа, издал оспорената заповед; допуснал е като писмени доказателства представените с административната преписка от административния орган документи.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че в изпълнение на определение № 1993/13.09.2017 г. по делото са постъпили от ответника с писмена молба вх. № 10159/27.09.2017 г. писмени документи по опис.

 

Съдът  ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да изразят становище по жалбата:

 

АДВ. К.: Не съм запознат с тези документи. Моля да ми се даде възможност да се запозная с тях.

След прегледа на документите, заявявам, че същите са ми известни. Да се приемат като доказателства по делото.

Поддържам жалбата. Водим един свидетел, който моля да бъде разпитан в днешно съдебно заседание. Фактите, които ще изложи този свидетел касаят обстоятелствата по нарушението, за което се твърди, че е допуснал моя доверител. След неговите показания ще имам доказателствено искане, а именно да се предоставят доказателства относно обследването на нарушението и установяване на марката на автомобила, модела, ДКН на същия и комбинациите от възможните ДКН. Представям и съдебно решение на Административен съд - Бургас за отмяна на предходно дисциплинарно наказание на моя доверител, послужило за формиране на процесното наказание.

 

Съдът по доказателствата

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА допуснатите с определение № 1993/13.09.2017 г. документи по опис, като писмени доказателства по делото.

 

 

ДОПУСКА до разпит един свидетел на жалбоподателя.

 

Свидетелят беше въведен в съдебната зала.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, на когото СНЕМА самоличност както следва:

С.К.П.– ** години, български гражданин, неосъждан, без съдебни спорове с жалбоподателя.

 Имам съдебни спорове с ОД на МВР – Бургас. Аз съм страна по административно дело № 2565/2017 г. по описа на Административен съд - Бургас.

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ П. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: Работя като младши инспектор към Моторно звено за бързо реагиране „Сигма“ в гр. Бургас – сектор „Пътна полиция“ КАТ към ОД на МВР гр. Бургас.

Работя там от 2003 година. Познавам И.Т.. Ние сме колеги. Познаваме се от 2003 г. Той работи в същото звено за бързо реагиране.

На 23.05.2017 г. бяхме на работа с колегата Т.. И. като обследваше територията на ІІ-ро РУ от 07.00-19.00 часа със служебен автомобил „Опел Астра“ с рег. № А 7862 или 64 - една от двете. Около 12.30 – 12,40 часа, ОДЧ ни изпрати на ПТП на кръговото кръстовище на бул. „Трапезица“. С колегата пристигнахме на място. Не установихме автомобил, който да е претърпял ПТП. Намерихме само единия автомобил. Тръгнахме по ул. „Струга“, в посока преди ул. „Ванче Михайлов“. Там заварихме автомобил и започнахме да си изпълняваме задълженията за издирване на напусналия автомобил. Когато отидохме, водачът ни махна и ни каза, че той е единият участник. Разговаряхме с него. Каза, че другият автомобил го е ударил и е напуснал мястото. Той не беше сигурен в номера на автомобила. Водачът, който ни чакаше, го е последвал, отишъл до „Пътна полиция“ и е разговарял с наш служител и му е било разпоредено да се върне на същото място. С колегата Т. предприехме издирвателни мероприятия за издирване на напусналия автомобил и с ОДЧ многократно извършихме проверки с различни серии и номера на този автомобил, който ни беше посочен от водача, но не съответстваха на марката, модела и цвета, заявявани от водача. През цялото време потърпевшия господин седеше до нашия автомобил, следеше проверката ни и беше свидетел на нашите действия. Него ден ние нямахме техническо средство за проверка за употреба на алкохол и поискахме съдействие на наши колеги да дойдат, за да го изпробваме за алкохол. След тези действия запознахме дежурния и с автомобил със съответния модел и цвят установихме, че е бил джип. Отидохме на място, където беше посочен като адрес и забелязахме, че този автомобил е чисто нов и няма следи от ПТП и не е същия автомобил - джип. С колегата отидохме в центъра за видеонаблюдение, за да видим камерата на кръговото на „Трапезица“. Там беше полицейски инспектор, н-к смяна и с колегата Т. гледаха камерите, но такъв автомобил не се виждаше и ПТП не беше установено.

 

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА АДВ. К.: Още при проверката на пострадалия господин му беше казано, че ако нещо си спомни за случая, да ни уведоми в рамките до два дни, тъй като ние тогава сме на работа, да ни потърси, за да подновим действията. Ние сме упоменали, че сме издирвали участник, напуснал ПТП три часа с радиостанция за отдалечен достъп. Таблетът него ден не работеше, което не беше възможно да бъде упоменато. Връзките се правеха с оперативния дежурен. Справката се прави с радиостанция „Тетра“ в автомобила. Господинът е бил подал сигнал на телефон 112, но данните, които са дошли при нашия дежурен са били явно грешни или непълни. Ние работихме по данните на телефон 112. Нямаме връзка с телефон 112. Ние имаме връзка с ОДЧ в ОД на МВР – Бургас.

С радиостанцията „Тетра“ постоянно трябва да се записва, а също така и автомобилът следва да бъде снабден с видеозаписване. Този разговор трябва да е бил записан. След като дойдохме на първия работен ден след произшествието, а именно на 26-27.05.2017 г., разбрахме, тъй като нашите началници ни запознаха с факта, че ПТП-то е било приключено. Срокът за обследване на произшествието е до 6 месеца. Би могло срокът да се удължи до една година. Никой не ме е уведомявал, а също и г-н Т. не е уведомяван за извършените издирвателни действия след като ние приключихме проверката на 23.05.2017 г. Не познавам водача, който ни чакаше на кръговото. Уточнявам, че господинът, който заварихме на кръговото кръстовище не можа да ни посочи нито марката, нито номера, нито цвета на автомобила и затова бяхме затруднени в издирването.

АДВ. К.: Нямам повече въпроси.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите към свидетеля, същият беше освободен.

 

АДВ. К.: С оглед събраните гласни доказателства, моля да задължите ответната да представи аудио-файла на записаните разговори за 23.05.2017 г. между жалбоподателят Т. и диспечера на ОД на МВР, който тогава беше А.П.по повод издирване на МПС за осъществено ПТП на същата дата, от 12.30 часа до приключване на смяната в 19.00 часа. Това искане е обосновано с необходимостта да се установи дали е извършена обстойна проверка на ДКН, на възможните комбинации на ДКН, цвят и марка на автомобила. Не ми е известно дали се пазят, дали са унищожени или са налични. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът намира, че днес заявеното доказателствено искане от представителя на оспорващата страна цели събиране на релевантни доказателства към предмета на делото, поради което счита същите за допустими и относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 7-дневен срок от съобщението, да представи на съда разпечатано на хартиен носител целия аудиозапис на записаните разговори за 23.05.2017 г. между И.Г.Т. и ОДЧ на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Бургас - А.П.за периода от 12.30-19.00 часа, който хартиен носител следва да бъде заверен с печат „вярно с оригинала“ от длъжностното лице, което го изпраща. В случай, че такъв запис не се съхранява от ответника, то това следва да бъде изрично посочено в предоставения срок, както и причините, поради които не се съхранява.

УВЕДОМЯВА ответника, че при непредставяне на изисканата от съда информация, на началника ще бъде наложена глоба в размер на 100 лв. за неизпълнение разпореждане на съда.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 14.12.2017 г. от 13,45 часа, за която дата страните редовно уведомени от днес.

На ответника да се изпрати нарочно съобщение за дадените указания и правните последици за неизпълнението им.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.36 часа.

 

 

           СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: