ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 16.10.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  шестнадесети октомври                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2565 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  С.К.П.,  редовно и своевременно призован, явява се лично и с процесуален представител адв.К., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК СЕКТОР  ПЪТНА ПОЛИЦИЯ при ОД на МВР БУРГАС, редовно и своевременно призован не се явява и не  изпраща представител.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Образувано е по жалба от С.К.П., ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед № 769з-68/10.08.2017г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Бургас, с която е наложено дисциплинарно наказание „ПОРИЦАНИЕ“ за срок от шест месеца на младши инспектор С.К.П. – старши автоконтрольор I-ва степен в група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност към сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Бургас.

Моли за отмяна на оспорената заповед.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

          АДВ.К.- Нямам възражения  по доклада, тъй като  същия отразява вярно и правилно правния спор. Поддържам жалбата така, както е предявена. По направените доказателствени искания: По искането за разпит на свидетели, искаме да бъде допуснат при довеждане едни свидетел, който е колега на жалбоподателя, с когото са извършени действията по издирване. Двамата са били дежурен автопатрул и неговите показания ще дадат  на съда ясни и безпротиворечи факти за начина на извършване на конкретната дейност. Моля да бъде допуснат за разпит и служител на „Пътна полиция“, който е бил дежурния диспечер към момента на събитията, осъществявал действия  при проверка  на регистрационния номер и по  външните описания на автомобила. Получавал е информация и я предавал на доверителя ми и колегата му. Водим първия свидетел-колегата му, а другия е служебно възпрепятстван да се яви днес. Моля да бъде разпитан в днешното съдебно заседание  водения  от нас свидетел. Второто доказателствено искане като вид беше да се изиска записа от провеждания  разговор с твърдението, че същия ще покаже в пълен обем дейността  по проверка на евентуалния извършител на ПТП-то, включително обследване на номера, марката и цвета на автомобила, каквито заявителя е представил на полицията. Твърдим, че и по делото е налице писмено доказателсво, по което  дежурните полицаи са подавали информация до диспечера, включително с многото възможни комбинации от букви и цифри  и в резултат,  не  е бил установен извършителя на ПТП-то. Това беше причината да изсикаме това доказателство. Държа на него.

Съдът намира за основателно искането на процесуалния представител на жалбападотеля да бъде разпитан водения от него свидетел в днешното съдебно заседание, поради което  беше въведен и в съдебна зала и на когото сне самоличността, както следва:

И.Г.Т.– ЕГН **********, българин, български гражданин, със средно образование. Без родствени или други отношения със страните.

Предупреден  за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава  да говори истината.

ВЪПРОСА НА АДВ.К.-  Присъставали ли сте, каква дейност сте извършвали по време на наряда на автопатрула на 23.05.2017 година по повод на извършеното на пътно-транспортното произшествие? Моля разкажете на съда.

СВИДЕТЕЛЯТ ТРИФОНОВ- Присъствал съм. Работя с колегата. На  същата дата бяхме с колата на работа. Бяхме изпратени на въпросното произшествие от дежурната част-ОДЧ град Бургас да посетим ПТП-то на кръстовището  на „Трапезица“ и спомням,  че водача не беше на място, а на ул. „Струга“.

ВЪПРОСА НА АДВ.К. - Това извършителят ли беше?

СВИДЕТЕЛЯТ Т.- Това беше потърпевшият. Ставаше въпрос, че единият участник беше напуснал, имаше само един, който беше на място. Направихме справка с дежурната част да ни даде пълна информация за това произшествие и всичко, цялата информация, относно произшествието беше ни подадена от дежурната част, по радиостанцията. В процеса на разговор с дежурния, той ни подаде автомобила с регистрационния номер, за който е имал информация по системата „112“ и от направените комбинации, които е извършил ни подаде автомобил най-близко до този, който се издирваше. Записахме този автомобил, за го да посетим, който беше вероятния, който издирваме. През това време този участник, потърпевшия присъстваше на целия разгавар с дежурния, разговора се чуваше в автомобила. Той беше очевидец на това, което предава дежурния. Докато ние разговаряхме  господинът изкара една бележка и  като ни я даде, той каза, че преди близо един час е станало произшествието. На бележката   имаше регистрационен  номер на автомобила, не беше сигурен за този номер, не  беше пълен номерът. Това, което беше подал на системата „112“,   това ни даде на нас - предполагам. Аз се свързах с дежурната част да кажа  написаното от бележката, той до някъде го е следил автомобила и затова се е забавил, преди 55 минути беше станало произшествието. Като предадохме номера  на дежурния, той каза че няма такъв автомобил. Пострадалият не  можа да посочи и маркта на автомобила. След  тези данни,  които дадохме на дежурния, същия ни посочи автомобил „Тойота“ – черен на цвят. Ние отидохме на адреса, оказа се, че автомобилът не  е този. Всякакви действия  по издирване ги докладвахме на дежурната част. Отидохме до видоеконтрола, за да видим евентуално на това кръстовище дали може да се види нещо.След като отидохме срещнахме началника на смяната  и даже заедно погледнахме  и не можахме да установим нищо по камерите, които са там. Накрая последното действие беше да уведомим дежурната част, че сме направили всичко възможно по произшествието. От дежурната част му позвъниха   на господина, ако нещо се сети,  ако на по-късен етап нещо се сети да  ни се обади, за да приключим произшествието. След като видяхме видеоконтрола ние нямахме какво да правим. Нямаше как да го издирим, защото нямаше пълни данни на водача. Прибрахме  се в сектора и чакахме да се обадят. Докладвахме на дежурния. След  почивните дни  не сме  били уведомени някой да е идвал в сектора за това произшествие. В последствие разбрахме какво се е случило. В последствие се оказа, че офицер К.Н.от ПП, аз  не знам за двадесет години  служба някой друг да приключвал чужд случай. Предполагам, че човека е отишъл при него  и е приел  заявителски материал  с данни, които човека е дал за това произшествие и същия офицер е разпоредил на  друг колега  да продължи произшествието без да бъдем уведомени. Ние не знаехме, а ние сме били на работа. Друг служител е приключил произшествието.С въпросния К.Н.имаме конфликт, предполагам, че  защото преди това сме имали служебен конфликт затова е предал случая на друг колега.

АДВ.К.- Нямам повече въпроси към свидетеля.

Свидетелят Т.беше освободен от съдебната зала

АДВ.КOЗАРЕВ- Оттеглям искането да бъде разпитан другия свидетел. Поддържам искането за изискване на записа или овеществено съдържание  на  аудио- записа между  патрула,  в който участва С.П. и И. Т.с дежурния диспечер А.П.към ПП ОД на МВР, съдържащ  исканията и отговорите за  номера, марки и цвят на автомобила, във  връзка с  произшествието на 23.05.2017 година.

Съдът намира за основателно направеното доказателствено искане, поради което

                              О П Р Е Д Е Л И:

 ДА СЕ ИЗИСКА от Сектор „Пътна полиция“  КАТ при ОД на МВР Бургас  писмена справка със съдържанието на  разговорите на дежурния диспечер  с жалбоподателя С.  К.П. и колегата му И.Г.Т., във връзка с издирването на причинителя на пътно-транспортното произшествие от 23.05.2017 година.

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото  и го НАСРОЧВА за 13.11.2017 година от 15:00 часа, за която дата и час страните  се считат за редовно уведомени.

          Протоколът изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: