ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 06.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На шести април                                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2565 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Министър на РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО (МРРБ), редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт С.А. и юрисконсулт Б.Б., които представят пълномощни.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас (СГКК), редовно уведомен, представлява се от адв.В., която представя пълномощно.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

         „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД, редовно уведомена, се представлява от адв.С., който представя пълномощно;

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Б.Ж., която представя пълномощно;

 

ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена, представлява се от юрисконсулт Д., който също представя пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

 Юрисконсулти Б. и А.: Поддържаме жалбата. Моля да се приемат всички доказателства приложени към нея.

Представяме молба за назначаване на съдебно-техническа експертиза с въпроси формулирани в нея, която представяме с преписи за страните.

         Адв.В.: От името на моя доверител оспорвам изцяло жалбата на всички изложени в нея основания за неправилност и незаконосъобразност на атакуваната заповед. Считаме, че последната е издадена в законосъобразна процедура съобразно действащите изменения съответно по ЗКИР, даващи правната уредба към момента на издаването на акта.

         Моля да приемете административната преписка.

         Не възразявам по искането за експертиза, но с едно уточнение: Считам, че първият въпрос, с оглед изменението на ЗКИР е без значение за настоящата административна процедура. Предоставям на съда дали да се допусне този въпрос.

 

         Адв.С.: Оспорваме жалбата като неоснователна.

         В днешно съдебно заседание представям и моля да приемете молба,   към която прилагам три документа имащи отношение във връзка с твърденията в жалбата и в същата съм обективирал искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, в което въпрос № 3 на жалбоподателя съвпада с нашия въпрос. Представям с препис за страните.

 

         Юрисконсулт Ж.: Считам обжалваната заповед за незаконосъобразна, издадена в нарушение на материалния закон и административнопроизводствените правила.

         Присъединявам се към искането на процесуалните представители на МРРБ за назначаване на експертиза, с оглед на което моля да ми се предостави срок да поставя допълнителни въпроси съобразно поставените вече.

         Моля да се изиска от СГКК-гр.Бургас да представи всички изменения на кадастралната карта досежно процесните имоти. В конкретния случай визирам измененията досежно сградата на бар „Нептун”, като имот с идентификатор ****. В скицата е посочено изменение от 2011г., което визирам конкретно като последно такова. Непълнотата следва да се установи от момента на одобряването на кадастралната карта. Ако има предходни преди 2011г. изменения, които да касаят този имот, да се представят и те. Кадастралната карта е одобрена през 2009г.

 

         Юрисконсулт Д.: Оспорвам изцяло така представената жалбата, която считам неоснователна и недоказана. Заповедта е издадена от компетентен орган в рамките на предоставените му правомощия. Присъединявам се към изложеното от процесуалния представител на СГКК-гр.Бургас.

         Моля да приемете представените от нас доказателства.

         Не се противопоставям по отношение искането за извършване на съдебно-техническа експертиза с изключение на въпрос № 1от искането на колегите. Моля да ми се даде възможност да поставя въпроси към експертизата, ако допуснете извършването й.

        

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и допълнително представените от Община Бургас писмени доказателства, същите подробно описани в съпроводително писмо с вх. № 3242/03.04.2015г., както и писмените доказателства, представени от пълномощника на заинтересованата страна „Благоустройствени строежи” ЕООД в днешно съдебно заседание.

 

 

Искането на пълномощниците на жалбоподателя, както и това на заинтересованата страна „Благоустройствени строежи” ЕООД за назначаване на съдебно-техническа експертиза по делото, съдът намира за основателно, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с представените по делото доказателства да отговори на поставените от жалбоподателя и заинтересованата страна въпроси, същите съдържащи се в депозираните днес от пълномощниците на страните молби.

Експертизата да се изготви от вещото лице М.Г. при депозит общо в размер на 400 лева, вносим по равно от жалбоподателя и заинтересованата страна „Благоустройствени строежи” ЕООД в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ДАВА възможност на пълномощниците на заинтересованите страни Областен управител на област Бургас и на Община Бургас в 7-дневен срок считано от днес да депозират с нарочна молба допълнителните си доказателствени искания, свързани с назначената по делото съдебно-техническа експертиза, по които искания съдът ще вземе становище в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

 

Доказателственото искане на пълномощника на заинтересованата страна Областен управител на област Бургас за представяне на допълнителни доказателства по делото свързани с извършени към настоящия момент изменения в кадастралната карта, касаещи процесния имот с идентификатор ***, съдът намира за основателно, доколкото посредством подобни доказателства биха се установили правнозначими за решаването на делото факти, поради което това искане следва да бъде уважено, с оглед на което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в 7-дневен срок считано от днес да представи по делото в случай, че са налични, писмени доказателства установяващи извършени изменения на кадастралната карта на гр.Бургас, считано от приемането й през 2009г. към настоящия момент и касаещи процесния имот сградата с идентификатор*******.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 22.06.20015г. от 14.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ да се уведоми след внасяне на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: