ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 23.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и трети ноември                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2565 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Министър на РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО (МРРБ), редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А. и юрисконсулт Б. с представени пълномощни, находящи се на лист 136 и лист 137 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас (СГКК), редовно уведомен, се представлява от адв.В. с представено пълномощно, находящо се на лист 138 от делото.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

„БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД, редовно уведомена, се представлява от адв.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 139 от делото;

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от старши юрисконсулт А.И., представя днес  пълномощно;

 

ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена, представлява се от юрисконсулт Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 141 от делото.

 

Явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Р.Г..

                 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 

 

 

Съдът не констатира процесуални пречки по движението на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         КОНСТАТИРА, че по делото е постъпила в срок изготвената съдебно-техническа експертиза, не са налице пречки по нейното изслушване, поради което съдът

 

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

 

         инж.М.Р.Г. - 67г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение със скица към него, което поддържам.

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - юрисконсулти А. и Б.: Ние оспорваме експертизата.

         Моля да се назначи тройна експертиза. Има неясни и противоречиви въпроси. Имаме въпроси към вещото лице, но мислим тези въпроси да ги запазим и да ги зададем към тройната експертиза.

         Оспорваме компетентността на вещото лице. По въпроса по т.2,  зададен от адв.С., считаме, че вещото лице не може да отговори, поради липса на компетентност в тази част от изследването.

 

         СЪДЪТ към юрисконсулти А. и Б.: Имате ли въпроси към вещото лице относно представеното заключение?

         Юрисконсулт А.: При оглед на място вещото лице установило ли е наличието на тераса по смисъла на § 5, т.59 от ДР на ЗУТ?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Посетила съм на място и констатирах, че на обект сграда „Плаж” съществува колонада и открита тераса  към помещенията.

         По отношение на сграда „бар Нептун” с идентификатор с последни цифри 19, там в момента има временно заграждане на помещението. Има временни закрития. Терасата съществува, но в момента са извършени временни закрития от пластмасови прозрачни тенти, които се слагат за защита от вятър. Мисля, че може да се демонтират.

 

         Юрисконсулт А.: При това положение не следва ли тази тераса да бъде към очертанията на сградата и да има условни знаци, и да е ясно и да се отличава, че става дума за тераса, а не както е по скицата –проект, където е видно, че вече няма да има тераса, а терасата се приобщава към сградата.

         Говорим за обект с идентификатор 07079.618.141.19, но то е относимо и за сградата „Плаж” с идентификатор 07079.618.141.20.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тази тераса, която коментираме, тя си съществува и е заснета по всички предходни планове.

         Говорим за сграда „Бар Нептун” с идентификатор 07079.618.141.19. Тази тераса е заснета и нанесена в кадастралните планове до 1981г. Т.е. тя си съществува. В момента самата тераса не е открита, но понеже се ползва към заведението, тя е оградена, според мен, с временни укрития, за да бъде завет на туристите.

 

         Юрисконсулт Б.: Предявявам на вещото лице скицата- проект,  находяща се на лист 91 от делото.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Участъкът, който съдът отбеляза с химикал, този участък отпада като контур. Предвижда се заснетата на място дъга на терасата, която съществува на място и не е отразена в кадастралната карта, това е дъгата върху която са отбелязани точките.

         Юрисконсулт Б.: Не следва ли този контур, където са отбелязани точките, да е нанесен със специален знак, от който да е видно, че се касае за тераса?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В кадастралните планове се изисква нанасяне на оградата със специален знак, но в случая на заснемането не е отразено това  както в кадастралните планове със специален знак, а само е нанесен контура на сградата и отразен в проекта.

        

         Юрисконсулт Б.: Във връзка с тези две сгради, видно че тази стена, до която съдът постави цифра 1 отпада, това значи ли, че двете сгради се обединяват в една и ако „ДА”, възможно ли е една сграда да съществува с два идентификационни номера под № 19 и № 20?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Сградите са две. Те са на различно ниво, на калкан. В представената скица-проект наистина е зачертана тази калканна стена. Според мен не е следвало да се зачертае тази граница между двете сгради, която съдът отбеляза с цифра 1.

 

         Юрисконсулт Б.: Нямаме други въпроси.

 

         За ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - юрисконсулт И.: Нямаме въпроси към вещото лице.

         За „БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД - адв.С.: След като има в оспорената заповед два идентификатора, това означава ли, че имаме две сгради?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Всяка сграда има самостоятелен идентификатор.

         Адв. С.: По отношение на сграда „Бар Нептун”: има ли под самата сграда подземна част – сутерен, полусутерен?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имах възможност да погледна сграда „Плаж”, която в момента е в текущ ремонт. Там има открита шахта, от която е видно, че под подовата плоча на сградата има пространство и се виждат колоните, които носят колоните над терена. Т.е. колоните продължават дълбоко в основите на терена и има видимо въздушно пространство. То е празно. По устни данни това се отнася и за другата сграда, но лично там не съм видяла тези колони.

         Адв.С.: Нямам други въпроси.

 

         За ОТВЕТНИКА - адв.В.: За цялата колонада ли става въпрос на сграда „Плаж”?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Колонадата е върху площадката. По цялата площадка има колони, както е нанесено в една от скиците на лист 157 от делото - извадка от кадастралния план към 1968г.

         За участъка, който съдът отбеляза на тази скица със скоба, уточнявам, че това е сигнатура за открита тераса с колони. Кръгчетата представляват колоните и те оформят колонадата. Точно тук съм видяла тази шахта, която се намира  извън контурите на сградата, която съдът отбеляза с кръгче, до най-югоизточната точка на сграда „Плаж”.

         Подземните колони са квадратни, те са под това ниво, за което говорим, а вече на видимата част, те са кръгли колони.

        

         За ОБЩИНА БУРГАС – юрисконсулт Д.: Бихте ли казали каква е специалността Ви, от колко години упражнявате тази дейност?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Моите специалности включват геодезия, картография, фотограметрия. Извършвам експертизи в тази област може би повече от 17 години. Общо трудовият стаж, който имам е 45 години и през цялото това време се занимавам с тази материя.

         Юрисконсулт Д.: Относно това, че се спори за компетентността на вещото лице по буква Б, т.2 на въпрос 2 на адв.С., касаещо несъответствието на площите  - във връзка с отговора, който дадохте, Вашата специалност позволява ли да разбирате и да смятате площи на сгради?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изчисляване на площи на сгради – ДА. Друг е въпросът по Закона за общинската собственост.

        

         Юрисконсулт Д.: По отношение въпроса с нанасянето на скиците с контур: задължително ли е да се нанася с контур в скица или и без него може да се отрази фактическото положение?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Застроена площ се определя с контура на сградата върху терена, това е видно от скицата.

         Юрисконсулт Д.: Нямам други въпроси.

 

         Съдът, като взе предвид изслушаното днес заключение на вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 502.38 лева, от които 500 лева следва да се изплатят от внесения депозит, разликата от 2.38 лв. - платени в брой в днешно съдебно заседание от адв.С. като пълномощник на заинтересованата страна.

 

         Юрисконсулт Б.: Оспорваме експертизата. Държим да изслушаме и тройна експертиза, като държим едното вещо лице да бъде от гр.София и да е специалист. Ще определим с допълнителна молба допълнителните си въпроси. Молим да ни се даде срок да уточним вещото лице и въпросите,  които ще зададем допълнително.

 

         Адв.С.: Категорично възразявам по така направеното доказателствено искане по следните съображения:

         За назначаване на тричленна експертиза следва да са налице съобразно ГПК във връзка с чл.144 от АПК доказателства за непълнота или  необоснованост на приетото по делото заключение. В случая считам, че тези съображения не са налице.

         На следващо място: искането беше обосновано с некомпетентност на назначеното вещо лице да отговори на мой поставен въпрос. Считам, че след като съдът веднъж вече е допуснал тази задача на това вещо лице,  този въпрос относно компетентността е разрешен.

         На следващо място: ако Почитаемият Съд съобрази, въпросът има две характеристики. Първата - изчисляване на застроена площ от техническа гледна точка, каквато е направило вещото лице, а другата част касае правни знания, за които считам, че съдът е възможно сам да прецени.          Моля да бъде оставено без уважение искането.

         Също така не можах да разбера в днешно съдебно заседание от какви специалисти трябва да се извърши тройната съдебно-техническа експертиза.

 

         Адв.В.: Изцяло оспорвам искането за назначаване на тройна експертиза. Считам, че не са налице задължителните предпоставки съобразно ГПК с препратка към чл.144 от АПК. Не се установи от изслушаната единична експертиза конкретна непълнота или необоснованост на отговорите на вещото лице, още по-малко считам, че не се установи некомпетентност с оглед факта, че експертизата е извършена от вещо лице имащо конкретна специалност, а именно геодезия. Във връзка с предмета на спора, който цели именно приложението на ЗКИР, т.е. конкретно нанасяне на определени обекти, специалността на вещото лице е изцяло съобразена с предмета на спора с оглед поставените задачи. Считам, че не би могла да бъде допусната допълнителна задача към тройната експертиза. Ако въобще ще се допуска, тя следва да бъде идентична, т.е. въпросите ще са идентични. С оглед на което считам неоснователно искането и моля да се остави без уважение.

 

         Юрисконсулт Д.: Оспорвам така направеното искане за назначаване на тройна експертиза. Подкрепям изразеното на колегите срещу това искане. Също смятам, че препращането от ГПК към АПК следваше в днешно съдебно заседание от страната да се докаже, че настоящото заключение е било неясно, непълно или необосновано. Считам, че нито едно от тези неща не бе доказано в днешно съдебно заседание, което преклудира основанието да се иска тройна експертиза.

         По отношение направеното оспорване, в тази връзка зададох въпрос на вещото лице и е видно, че същото се занимава именно с тази дейност през целия си трудов стаж. Това е един признат специалист, с авторитет в областта, което не само е имало възможност, но е направило заключение,  което отговаря изцяло на специалността. Поради което моля да не се допускат други заключения, тъй като по ясен и категоричен начин вещото лице е отговорило на въпросите, които са зададени и не възниква необходимост от друго заключение.

         Моля да приемете настоящото заключение.

 

        

         По доказателственото искане на пълномощниците на жалбоподателя, свързано с назначаване на съдебно-техническа експертиза, съдът намира за необходимо на страната да бъде дадена възможност в тази насока да формулира доказателствените си искания, по чиято основателност съдът ще вземе становище в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

        

 

         С оглед изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА възможност на пълномощниците на жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес да формулират допълнителните си доказателствени искания, свързани с назначаване на съдебно-техническа експертиза, по които искания съдът ще вземе становище в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 22.02.2016г. от 13.00 часа, за която дата и час страните да считат редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.33 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: