ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 22.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и втори февруари                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2565 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Министър на РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО (МРРБ), редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К., който представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.Бургас (СГКК), редовно уведомен, се представлява от адв.В. с представено пълномощно, находящо се на лист 138 от делото.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

„БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ” ЕООД, редовно уведомена, се представлява от адв.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 139 от делото;

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от старши юрисконсулт А. И. с представено пълномощно, находящо се на лист 210 от делото;

 

ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомена, представлява се от юрисконсулт Д. с представено пълномощно, находящо се на лист 141 от делото.

 

Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА арх.В.Й.Д. и ивж.Д.С.С..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Не се констатират процесуални пречки по движението на процеса,  поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме възражения по изслушване на експертизата.

 

 

         Съдът КОНСТАТИРА, че заключението на вещите лица е депозирано в законоустановения срок, не са налице пречки по неговото изслушване, поради което съдът

ПРИСТЪПИ към изслушване на вещите лица, чиято самоличност снема както следва:

 

Арх.В.Й.Д. – 60г., българска гражданка, несемейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото;

Инж.Д.С.С. – 48г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото.

ВЕЩИТЕ ЛИЦА предупредени за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обещаха да дадат вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩИТЕ ЛИЦА: Представили сме заключение, което поддържаме.

 

         Юрисконсулт К.: На стр.3 от заключението, над снимката пише „Прилагам снимка, от която се вижда, че терасата на сградата е бира покрита преди, покрита е и сега”. Т.е. била е покрита отпреди или отсега? Тази снимка отразява състоянието преди или сега?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.С.: Да, била е покрита отпреди. Снимката, която сме приложили на лист 3 от заключението е отпреди. Това е стара снимка. Целта ми е била да покажа, че винаги тази тераса е била покрита.

        

         СЪДЪТ към вещите лица: Как да разбираме изявлението, че   терасата е покрита, тъй като видно от сега коментираната снимка има две нива, които изглеждат като тераси, на които има хора?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.С.: Имаме предвид, че първото ниво е покрито с второто, а второто ниво само по себе си е тераса.

         СЪДЪТ към вещите лица: Към настоящия момент пак така ли изглежда?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.С.: Второто ниво е покрито. Т.е.  няма такава открита площадка, както е на снимката. Долната част на терасата е затворена и там е заведението – ресторант.

         СЪДЪТ към вещите лица: Като казахте „нивото е покрито”, какво има в този покрит обем?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.С.: Пак е заведението. То е на две нива.

 

         Юрисконсулт К.: На стр.4 от заключението, долу, отговор предпоследен пише, че „това не са тераси, а покрити отворени пространства под покривната конструкция на сградата”. Моля да посочите тези покрити отворени пространства.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.С.: За покрити отворени пространства, говорим за сградата „Плаж”, където на всички кадастрални планове, предхождащи кадастралната карта са отбелязани като такива, като навес с условен знак за открит навес от три страни. Също така, на тази снимка, за тази тераса, за това пространство, което е отбелязано на лист 3 от заключението, то също е покрито. Това, което се отразява на кадастралния план е нивото на терена, нивото на терена е покрито. Първият етаж на сградата е покрит. Затова говоря, че това не е тераса, а са отворени пространства, които се намират под покривната конструкция на сграда „Плаж” и под терасата на второто ниво на сграда „Бар Нептун”.

        

         Юрисконсулт К.: Нямам други въпроси.

         Адв.В.: Нямам въпроси към вещите лица.

         Юрисконсулт И.: Нямам въпроси.

         Адв.С.: Нямам въпроси по експертизата.

         Юрисконсулт Д.: Също нямам въпроси.

 

         Съдът, като взе предвид изслушаното днес заключение на вещите лица

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение, за чието изготвяне на вещите лица следва да се изплати възнаграждение на всяко едно от тях по 300 лева (общо 600лв), изцяло от внесения депозит от заинтересованата страна „Благоустройствени строежи” ЕООД в размер на 200 лева и 400 лева от внесения депозит от жалбоподателя МРРБ.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

         Дава ход на делото по същество.

 

         Юрисконсулт К.: Моля да уважите жалбата като правилна и доказана.

         Моля да ни дадете срок за представяне на писмени бележки и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

         Адв.В.: Моля да отхвърлите изцяло жалбата и потвърдите оспорената заповед като правилна и законосъобразна. Считаме, че от събраните по делото доказателства, включително и от двете съдебно-технически експертизи се установи, че изменението на картата и регистъра е процедирано законосъобразно в хипотезата на чл.51, ал.1, т.2, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗКИР, като сградите в рамките на изменението са нанесени съобразно действителното им състояние към момента на одобрение на картата, тъй като те са съществували и тогава и сега на терена с първоначалните си граници. Т. е. били са ситуирани върху терена по начина, в който се отразяват в момента на кадастралната карта с оспорената заповед. Безспорно и категорично е потвърдено от вещите лица, че в момента площта на сградите е определена въз основа на геодезически координати на точките, определящи контурите на сградите. От друга страна, установи се и безпротиворечиво, че интересите на жалбоподателя с процедираното изменение не се засягат, тъй като той е собственик на терена, върху който са разположени сградите, той представлява отделен обект  на кадастъра, като не се изменя нито по площ, нито по граници с процедираното изменение.

         Моля да присъдите разноските на административния орган и моля да ми дадете възможност да представя кратки писмени бележки.

 

         Адв.С.: Моля да постановите съдебен акт, с който да отхвърлите оспорването като неоснователно и недоказано.

         Два са основните въпроса, на които следва да се даде разрешение по  настоящия казус.

         Първият е дали това, което е отразено в оспорената в настоящото производство заповед за кадастрално заснемане отговаря на действителните на място площи на двете постройки. Отговорът е очевидно ДА, както се установи както по първоначалната експертиза, така и по настоящата повторна експертиза, които експертизи бяха приети без възражения по настоящото дело. Ето защо по техническите правила и нормативи по ЗКИР заповедта е законосъобразна и обоснована с действително фактическо положение.

         И на втория въпрос относно разликите в площите по отношение на представените по делото актове за общинска собственост спрямо действителното замерване на място, вещите лица посочиха, поради каква причина е това разминаване именно при съобразяване с действителните технически правила и нормативи при изчисление на площите в годините,  когато са били съставени тези актове за общинска собственост и настоящия момент. Т.е. нямаме налице каквито и да е фактически или правни положения, които да обосновават незаконосъобразност на оспорената заповед.

         И не на последно място, все пак ще изтъкна този довод, че за мен е спорно доколко в случая за жалбоподателя е налице правен интерес да оспори настоящата заповед, тъй като видно от доказателствата по делото и в частност от приетата повторна съдебно-техническа експертиза, с така одобрената със заповедта кадастрална карта и кадастрални регистри се засягат само две сгради, които са собственост на довереното ми дружество без по никакъв начин това да оказва каквото и да е влияние върху обекта, който се стопанисва от жалбоподателя, а именно плажната ивица.

         Моля да бъдат присъдени направените деловодни разноски, за което представям нарочен списък с препис за жалбоподателя.

 

         Юрисконсулт И.: Считам обжалваната заповед за незаконосъобразна, издадена в нарушение на  административнопроизводствените правила и моля същата да бъде отменена.

 

         Юрисконсулт Д.: Считам, че образуваното пред Вас производство по подадената жалба е незаконосъобразно. В хода на процеса безспорно се доказа, че жалбата не само е неоснователна, но и недоказана. Целта и ролята на тази необходима и законосъобразна заповед е да се одобри изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри. Като ролята на това заснемане е да отрази действителното положение на тези две сгради такова, каквото е то на място. По отношение дали това е направено точно или не, бяха ангажирани експертни заключения по делото, които по безусловен начин показаха, че нито обемът е завишен, увеличен, параметрите са същите такива, каквито са били още от построяването на тези сгради, което изчерпва предмета на производството и считам, че заповедта на началника на СГКК-гр.Бургас е правилна и законосъобразна и моля да я потвърдите. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.24 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: