Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 1990                                 07.11.2018 година                    гр.Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд,        XIX-ти административен състав,

на първи ноември                                две хиляди и осемнадесета година,

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

              ЧЛЕНОВЕ : 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                 2. ЯНА КОЛЕВА

 

при секретаря Г.С.с участието на прокурора Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдията Колева административно дело № 2564  по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

    Производството по делото е по оспорване на подзаконови нормативни актове, по реда на чл.185 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Бургас против разпоредбите на чл. 29 от Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие. Счита, че Наредбата в посочената част е незаконосъобразна и противоречи на нормативни актове от по-висока степен, а именно чл.11, ал.1 от ЗСММ. Прави искане разпоредбата да бъде отменена като незаконосъобразна и да се присъдят направените разноски. В съдебно заседание поддържа искането. Не ангажира допълнителни доказателства.

Ответникът – Общински съвет Поморие, счита че чл.29 от Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие противоречи на закона, поради което е внесено предложение за изменение на визираната разпоредба. Представя административната преписка.

В изпълнение на чл.188 вр. с чл.181 ал.1 и ал.2  АПК съдът е съобщил оспорването чрез обявление, обнародвано в ДВ на 09.10.2018г. като копие от това обявление е поставено и на определеното за това място в съда и е публикувано на Интернет страницата на ВАС. По делото няма присъединени или встъпили лица по чл.189 ал.2 АПК.

Протестът на прокурора е процесуално допустим и следва да се разгледа по същество, тъй като е подаден от надлежна страна, имаща право и интерес от оспорването. Съгласно чл.186 ал.2 вр. с чл.185 и чл.187 ал.1 АПК прокурорът може да оспори пред съда издадените от административни органи подзаконови нормативни актове изцяло или в отделни техни разпоредби без ограничение във времето.

За да се произнесе по законосъобразността на оспорената наредба, съдът взе предвид следното.

Съдът в изпълнение на правомощията си по чл.168 ал.1 АПК извърши цялостна проверка относно наличието на основания за незаконосъобразност на оспорения акт по чл.146 АПК. Оспорената Наредба е издадена от материално и териториално компетентен орган -Общински съвет Поморие, който съгласно чл.8 от ЗНА  притежава правомощия да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение.

Прокурорът оспорва незаконосъобразност на разпоредбата на  чл. 29 от Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие, изразяваща се в противоречие между подзаконовия нормативен акт и нормативен акт от по-висока степен, а именно чл.11, ал.1 от ЗСММ.

На първо място Наредбата като цяло, както и отделните й текстове, съгласно чл. 76, ал.3 АПК, чл. 8 и чл. 15 ЗНА, следва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен и да урежда обществени отношения с местно значение, неуредени от нормативните актове от по-висока степен. Съдебният контрол за материална законосъобразност се състои именно в проверка на съответствието на оспорените текстове с тези изисквания.

 Оспорената разпоредба на чл. 29 от Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие има следното съдържание „За провеждането на манифестация организаторите най-малко 5 дни от провеждането й писмено уведомяват Община  Поморие, като посочват организатора, целта, времето и пътя на движението, както и предполагаемия брой участници.“ Този текст регулира обществени отношения, първично регламентирани в Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ), където в  разпоредбата на чл. 11 от ЗСММ в последната му редакция, обнародвана в ДВ, бр. 24 от 2010 г., е посочено „Организаторите на манифестация уведомяват писмено кмета на общината за целта, времето и пътя на движението на манифестацията най-малко 72 часа преди провеждането й, а в неотложни случаи - най-малко два дни.“ Видно от изложеното разпоредбата на чл. 29 от Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие е в противоречие с нормативен акт от по-висок ранг, а именно с чл.11 от ЗСММ, тъй като предвижда по-дълъг срок за предварително уведомяване на общината от предвидения в ЗСММ. След като законът регламентира този срок, оспорената разпоредба следва да бъде съответстваща на закона, което в настоящия случай не е съобразено.

В обобщение на гореизложеното съдът счита, че оспорената разпоредба на чл. 29 от Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие, противоречи на по-висок по степен нормативен акт, поради което протестът е основателен и разпоредбата следва да бъде отменена.

Мотивиран от изложеното, на основание чл.193 ал.1 АПК, Бургаски административен съд

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ чл. 29 от Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие, приета с решение № 350/27.02.2013г. по протокол № 23, изменена с решение № 139/27.05.2016г. по протокол № 8 на Общински съвет Средец.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен Административен Съд, чрез Административен съд Бургас, в 14-дневен срок от връчване на преписа.

Препис от решението да се връчи на страните.

  ОСЪЖДА Община Поморие да заплати в полза на Окръжна прокуратура Бургас разноски по делото в размер на 20, 00 лева (двадесет лева).

 Ако няма подадени в срок касационна жалба или протест или те са отхвърлени от касационния съд, да се извърши обнародване на решението по начина, по който е била обнародвана Наредбата. В последния случай решението влиза в сила от датата на обнародването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

       ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

       2.