ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 01.11.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІХ-ти административен състав

На първи ноември                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                  2. ЯНА КОЛЕВА

Секретар:  Г.С.Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело 2564 по описа за 2018  година.

 

На именното повикване в 10:23  часа се явиха:

 

ЗА ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ се явява прокурор Тиха Стоянова – прокурор от  Окръжна прокуратура Бургас.

ОТВЕТНИКЪТ по касация  Общински съвет – гр. Поморие, редовно и своевременно призован, се представлява от  адв. А.К.с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

Становище по хода на делото:

 

ПРОКУРОР  СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Административното дело е образуване по протест от Андрей Червеняков –прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас против чл.29 от Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото  с вх. № 10487/20.9.2018г. е постъпила административната преписка по издаване на оспорения нормативен акт, предоставена от ответника.

Съдът УКАЗВА на оспорващия, че в негова тежест е да докаже, че са налице основания обосноваващи незаконосъобразността на нормативния акт в оспорената му част.

Съдът УКАЗВА на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже съществуване на фактическите и правните основания за издаване на оспорената наредба в съответните й части.

Съдът НАПОМНЯ на страните, че в случай, че претендират разноски, същите трябва да се представят списък на разноските най-късно до приключване на съдебното заседание в настоящата съдебна инстанция.

Съдът ДАВА възможност на страните да изложат съображения във връзка с доклада и доказателствата по делото.

 

ПРОКУРОР  СТОЯНОВА: Поддържам протеста на прокурор Червеняков. Нямам нови доказателствени искания. Да се приеме преписката.

АДВ.К.: Констатирахме  противоречие на разпоредбата на  чл.29 с по-високо степенен нормативен акт и във връзка с това е образувано производство за промяна . Във връзка с това считам протеста за основателен. Предстои разглеждане и промяна на наредбата.

Да се приеме преписката.

 

Съдът във връзка с изявлението на представителя на Окръжна прокуратура - Бургас и предвид постъпилата административна преписка, НАМИРА, че представената преписка със документите във връзка с приемането на нормативния акт следва да бъде приета по делото като доказателство, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената административна преписка, постъпила с вх. № 10487/20.9.2018г.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

                   ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

         ДАВА ХОД на делото по същество.

               

ПРОКУРОР  СТОЯНОВА: Поддържам протеста на Окръжна Прокуратура – Бургас, с която е оспорена разпоредбата от Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие по мотивите, изложени в него. Нямам допълнителни мотиви. Моля да уважите протеста като присъдите на Окръжна Прокуратура направените по делото разноски в размер на 20 лева, което представлява платена такса за публикуване на оспорването в Държавен вестник. Не представям списък на разноските, тъй като се касае за 20 лева платена държавна такса.

АДВ.К.:   Доколкото разпоредбата на чл.29 от Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие  противоречи на закона, считам протеста за основателен.

 

 

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:29 часа.

          

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: