ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.11.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  тринадесети ноември                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2564 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БЪЛГЕРИАН ИНТЕРИОР ЕЛХОВО” ЕООД, чрез представителя Г.Б.- редовно и своевременно призован изпраща за представител адв.Д.К. ***, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас, редовно и своевременно призован, изпраща за представител ю.к. Т., надлежно упълномощена с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.К.: Да се даде ход на делото

Ю.К. Т.:Да се даде ход на делото

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с параграф 2 от ДР на ДОПК съдът, извърши доклад по делото.

Административното дело е образувано по жалба от „БЪЛГЕРИАН ИНТЕРИОР - ЕЛХОВО“ ЕООД, с ЕИК 128580503, с адрес на управление: гр.Елхово, ул.„Георги Сава Раковски“ № 7 против Ревизионен акт  № Р 02002816009271-091-001/30.05.2017г., издаден на основание чл.119, ал.2 от ДОПК от Д.И.В.на длъжност началник сектор „Ревизии“ – възложил ревизията и А.Т.М.на длъжност главен инспектор по приходите – като ръководител ревизията, потвърден с Решение № 201/16.08.2017г. на М.В.Й.- началник отдел „Обжалване“ в дирекция „ОДОП“ Бургас, изпълняващ правомощията на директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите.

Иска се отмяната му изцяло като незаконосъобразен.

Указва на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително  и  чрез назначаване на съдебно-техническа и  съдебно-счетоводна експертиза.

Указва на ответника, че в негова тежест е да установи съществуването на фактическите основания, посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

          АДВ.К.: Поддържам жалбата. Нямам възражения по доклада. Имам едно доказателствено искане. Моля да се допусне изготвянето на съдебно- счетоводна експертиза,  която да отговори на въпроси, които ще поставя допълнително.

Ю.К.Т.: Оспорвам жалбата. Нямам възражение по доклада. Представям справка от „Борика АД, както и удостоверения съдържащи данните по смисъла на чл.24, ал.1 от ЗЕДЕП, удостоверяващи валидността на КЕП на длъжностните лица, органи по приходите при ТД на НАП Бургас, издали обжалвания РА и други актове от ревизията, като електронни документи. Не се противопоставям на искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, като моля съда да ми даде срок за допълнителни въпроси, след като чуем въпросите на жалбоподателя.

Съдът счита, че представените от ответния орган писмени доказателства са относими към предмета на разглеждане, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представени от ответния орган писмени доказателства.

Съдът счита за основателно искането за назначаване  на съдебно-счетоводна експертиза, поради което 

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА и ВЪЗЛАГА съдебно-счетоводна експертиза като определя тридневен срок за процесуалния представител на жалбоподателя, който следва да  представи в писмен вид  въпросите и документа за внесен депозит в размер на 400.00 /четиристотин/ лева  за изплащане на възнаграждението на вещото лице.

След изпращане на въпросите същите да бъдат предоставени на ответния орган, който да изрази становище по тях и/или евентуално да постави допълнителни въпроси, като му определя  депозит  в размер на   200.00/двеста/ лв, който следва да бъде внесен  в тридневен срок.

След внасяне на депозита ще бъде определено вещото лице, което следва да изготви съдебно-счетоводната експертиза

СТРАНИТЕ: Нямаме  други доказателствени искания  към настоящия момент.

Съдът счете, че делото не  е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.01.2018 година от 11:30 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: