ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 10.03.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На десети март                                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2564 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 14,00 часа се явиха:

         За жалбоподателя ЕТ „ХАЛЕР – Валерий Димитров” - редовно уведомен, се явява адв. К.К. с представено пълномощно.

         За ответника – Началника на Митница Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Л. - представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на ЕТ „Халер – В.Д.” против ППС № 3 от 31.01.2014г. на началника на Митница Бургас, потвърдено с решение от 10.06.2014г. на директора на Агенция Митници.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: На коя дата сте получили решението на висшестоящия орган?

 

         Адв. К.: Не мога да отговоря.

 

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ЮК. Л.: На коя дата е уведомен ЕТ за решението на вишестоящия административен орган?

 

         Юк. Л.: Връчено е на 11.11.2014г. на дъщерята на г-н Д. Получили сме писмото на полицията по факса. В момента не разполагам с такова копие, но мога го представя като доказателство по делото.

 

         Адв. К.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания.

 

         Юк. Л.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания.

 

         Съдът констатира, че по делото се съдържа заверено от юк. Л. копие от писмо, с което се установява, че на 11.11.2014г. М.В.Д. е получила писмо и Решение № 266 от Агенция Митници.

         Съдът счита, че делото е изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА административната преписка  по делото, съгласно описа на л.2.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         Адв. К.: Уважаеми г-н Съдия, моля да уважите жалбата и отмените атакуването решение за принудително събиране като незаконосъобразно по изложените в жалбата съображения. Моля да се съобразите с изложените доводи за неправилно изчисляване на лихвите по атакуваното постановление.

 

         Юк. Л.: Уважаеми г-н Съдия, считам че подадената жалба е неоснователна и недоказана. Моля да я оставите без уважение. Моля да потвърдите постановлението за принудително събиране, издадено въз основа на индивидуален административен акт Решение № 6600-1689- В/10/ от 19.01.2011г. на началника на Митница Бургас, в което е определен размера на митнически сборове и други публични вземания. Това решение е било обжалвано по административен ред пред директора на Агенции Митници, като жалбата е оставена без уважение като недопустима и не е обжалвана по съдебен ред. Неоснователни са изложените в жалбата възражения, че длъжникът не е бил надлежно уведомен за взетите под отчет мито и ДДС. В административната преписка са приложени уведомления за вземане под отчет мито и ДДС, които са надлежно връчени, с номера посочващи първоначалното вземане на отчет на митническото задължение, посочен е и номера, в който са взети последващи под отчет задължения. В Постановлението за принудително събиране е указано на коя дата длъжникът е уведомен както за решението, така и за уведомлението за последващо вземане под отчет. В настоящия случай не е налице хипотезата на чл.220, т. 2, б. б на Регламент № 2913/1992г., тъй като последващото вземане под отчет се е наложило след отговор на швейцарските митнически власти, че представените документи и договори за покупко-продажби са неавтентични и не могат да послужат за получаване на преференциално тарифно третиране. Началният момент за изчисляване на лихвата е правилно определен, съгласно разпоредбата на чл. 232, § 1, б.Б от Митническия кодекс, лихва се начислява от момента на възникване на митническото задължение.

         Моля да потвърдите изцяло Постановлението на предварително събиране и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение. 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: