ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 18.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На осемнадесети юни                                две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 2564 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

Жалбоподателят „Единство” АД - редовно призован, се представляват от адв. Е. Н..

Конституираният ответник - старши експерт „Ревизии” в Дирекция „МДТ” при Община Приморско-редовно призован, не се явява.

 

Адв. Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства от ответника, описани в писмо вх.№ 4342/30.04.2013г. – л. 37 от делото.

 

Адв. Н.: Да се приемат доказателствата.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените доказателства съгласно описа на л.37 от делото.

 

Адв. Н.: Уважаеми г-н Съдия,  от доказателствата не се може да се изведе претендирания с акта размер на ТБО. Видно от приложените декларации дружеството не е декларирало земя, тъй като не притежава учредено право на ползване. Тази представена справка след подаване на жалбата считам, че не може да се приеме като допълваща липсващите мотиви на оспорения акт. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът констатира, че е дал указания на ответника в производството, че при непредставяне на изисканите доказателства, ще се поизнесе по реда на чл.161 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК.

В административния процес доказателствената тежест за установяване на правните и фактическите основания за издаването на административния акт е възложена върху административния орган на основание чл.170, ал. 1 от АПК. Съдът счита, че е дал възможност на ответника да докаже правните и фактическите основания за издаването на акта, като му е указал неблагоприятните последици от липсата на надлежни доказателства или доказателствени искания.

С оглед на изложеното, съдът счита, че следва да приключи събирането на доказателствата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. Н.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да отмените оспорения акт за установяване на публично вземане като незаконосъобразен изцяло и ни присъдите направените разноски по трите дела, обединени в едно, касаещи ДТ и адвокатско възнаграждение по съображения, които ще изложа в писмени бележки.

 

Съдът предоставя 10 дни за писмени бележки.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: