ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 30.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На тридесети октомври                          две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2563 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:32 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С.Б., редовно уведомена, явява се лично. Представлява се от адвокат П., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Е.Б., редовно уведомена, явява се лично. Представлява се от адвокат П., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Малко Търново, редовно уведомен, представлява се от адвокат Р., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ П.: Госпожо председател, считам, че няма процесуални пречки и моля да бъде даден ход на делото.

АДВОКАТ Р.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на С.С.Б. и С.Е.Б. против Заповед № 318/08.08.2017 г. на Кмета на община Малко Търново, с която е разпоредено да бъде премахната „Двуетажна пристройка“, намираща се в УПИ ХІ-1108, кв. 78 по регулационния план на гр. Малко Търново, с идентификатор 46663.501.1108 по кадастралната карта на гр. Малко Търново, собственост на С.С.Б. и С.Е.Б., с искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна, постановена при съществено нарушение  на административнопроизводствените правила, отменително основание по чл.146, т. 2 и т. 3 АПК.

 

Съдът УКАЗВА на жалбоподателите на основание чл. 163, ал. 3 АПК, че носят доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпят благоприятни последици, включително с искане за назначаване на съдебна експертиза.

Съдът УКАЗВА  на ответника на основание чл. 170, ал. 1 от АПК, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

АДВОКАТ П.: Не възразявам по доклада на съда.

Поддържам жалбата. Моля да приемете представените с нея писмени доказателства и допълнително представените такива.

Като допълнение към жалбата, тъй като се запознах с констативния акт едва след образуване на настоящото дело и имах тогава възможност да обсъдя с моите доверители фактическите твърдения, всъщност такива няма в заповедта, има само в констативния акт, а именно, че има издадена виза за проектиране на процесната пристройка през 2005 г., от което те извеждат аргумент след въпросната 2005 г. Бих искал да направя уточнението, че тази виза за проектиране  действително е издадена 2005 г. и получена от покойния съпруга на С.Б., който е починал 2006г., но тя не е била за процесната пристройка, а за едноетажна пристройка с подобно предназначение, ситуирана в южната страна на сградата, която се намира в този имот. Това уточнение правя към жалбата.

И в подкрепа, също така, на нашите фактически твърдения представям декларация на съседка, която имаше желание да присъства в съдебно заседание, но има проблеми с придвижването и си позволихме да заверим нейната декларация с изложените в нея твърдения, в подкрепа на нашите твърдения, че въпросната пристройка е построена много преди 07.04.1987 г. и като такава попада в хипотезата на § 16 от ПЗР на ЗУТ. В тази връзка е и представеното удостоверение за търпимост, които не са  съобразени от административния орган при издаване на оспорената заповед, каквото е изискването на процесуалния закон.

Други доказателства няма да соча.

АДВОКАТ Р.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Считам, че атакуваният административен акт е издаден от Кмета на община Малко Търново изцяло в правомощията му и при спазване на административнопроизводствените правила и материалния закон.

По отношение на доказателствата, моля да приемете от Община Малко Търново преписката по атакуваната заповед, както и представена в днешно съдебно заседание молба от покойния баща на жалбоподателката С.Б., съответно съпруг на жалбоподателката С.Б., с която той иска издаването на скица и виза за строеж на баня и тоалетна до жилищна сграда в парцел ХІ, имот 1108, кв. 78 по плана на гр. Малко Търново, със следните размери – 3 м. на 2 м., и съответно приложена към нея виза на основание чл.140 от ЗУТ, като на въпросната виза в ситуацията, в която е дадена, става ясно безспорно, че визата, за която е издадена, напълно съвпада със сградата, която е процесната, посочена в констативен акт № 1 от 16.03.2016 г.

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представения с жалбата нотариален акт за собственост № 1, том ІV, н. дело 595, вх. рег. № 644 от 28.11.2011 г. на Служба по вписванията – гр. Малко Търново, допълнително представеното от жалбоподателите удостоверение за търпимост от № 19/02.12.2010 г., представените от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда – л. 2-3 от материалите по делото, и днес представените нотариално заверена декларация от С. Я. Р. и молба от Е.В.Б., ведно със скица-виза.

 

Поради липса на други доказателствени искания,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо председател, моля да постановите съдебно решението, с което отмените изцяло оспорената заповед № 318/08.08.2017 г. на Кмета на община Малко Търново като незаконосъобразна, постановена при съществени нарушения на процесуалните правила. На първо място не е изложил фактически и в пълнота правни основания за издаване на заповедта, с което на практика е неспазена форма на административния акт. Липсват мотиви при издаване на оспорения административен акт, което затруднява нас да осъществим правото си на защита. Подробни съображения в тази връзка ще представя при възможност в писмената защита, но единственият мотив и фактическо твърдения ние откриваме в констативния акт, с който имах възможността да се запозная след образуване на настоящото дело, при положение, че в Малко Търново ние всички се познаваме и знаем къде сме, като дъщерята на г-жа С.Б. е повече от 10 години в Холандия и от общината много добре занаят това обстоятелство и кога идва включително. Г-жа Б. също от няколко години живее в гр. Бургас поради неволи със съседа. В този смисъла и в тази връзка ние нямахме възможност да ангажираме в пълнота защита, като същевременно административният орган не е изследвал въобще юридическите факти от значение за определяне на строежа като търпим, като  се е ограничил единствено с констатацията, че липсват строителни книжа и е определил строежа като незаконен по смисъла на закона. В преписката в Община Малко Търново се съхранява удостоверение за търпимост, като процесната пристройка е отразена към сградата, за която е издадено удостоверението за търпимост 2010 г.

Аз твърдя, че въпросната  пристройка е включена в квадратурата 74 кв. м. на двуетажната масивна сграда, описана в приложения към жалбата нотариален акт и представеното от мен удостоверение за търпимост №19/02.12.2010 г., с което е установено, че масивната жилищна сграда със застроена площ 74 кв. м. е търпим строеж, не подлежащ на премахване и забрана за ползване.

 

Съдът УКАЗВА на адвокат П., че тези твърдения трябва да бъдат доказани по делото, включително и с назначаване на експертиза по делото.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо съдия, с оглед твърдяното от нас, моля да допуснете съдебно-техническа експертиза, която да отговор на следните въпроси:

Въпросната двуетажна пристройка предмета на обжалваната заповед включена ли е в квадратурата от 74 кв. м., посочена в нотариалния акт, приложен към делото № 1, том ІV, н. дело 595, вх. рег. № 644 от 28.11.2011г. на Служба по вписванията – гр. Малко Търново и издаденото в тази връзка в охранителното производство удостоверение за търпимост?

Дали е търпим строеж съобразно  действалите правила и норми  към твърдяната от нас година на построяване 1980 г., включително и към настоящия момент?

АДВОКАТ Р.: Моля да ми дадете подходящ срок, в който да формулирам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ, като намери за основателно искането на адвокат П. за назначаване на съдебно-техническа експертиза за установяване на твърдяните факти и обстоятелства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определението си за приключване на съдебното дирене и даване ход на устните състезания.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза по делото, която след като се запознае с представените по делото доказателства и извърши при необходимост нужните справки в Община Малко Търново да отговори на днес поставените от адвокат П. въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвяне на заключение по съдебно-техническата експертиза, в размер на 250 лева, вносими от жалбоподателите по сметка на Административен съд – гр. Бургас в 7-дневен срок, считано от днес, за което да се представи платежният документ по делото.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза З.А..

ПРЕДОСТАВЯ възможност на пълномощника на ответника в 7-дневен срок, считано от днес, да постави допълнителни въпроси към експертизата, изложени в писмена молба с препис за жалбоподателите.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.01.2018 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени съгласно чл.137, ал. 7 АПК.

Вещото лице да се уведоми за изготвяне на заключението и за насроченото съдебно заседание след представяне на документ за внесения предварителен депозит за изготвяне на заключението.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: