ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 29.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и девети януари                   две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2563 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С.Б., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат П., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Е.Б., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат П., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Малко Търново, редовно уведомен, представлява се от адвокат Р., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице инж. З.А..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилото в срока по чл. 199 от ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и снемане самоличността му, както следва:

 

З.Ч.А. – *** години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ П.: Въпросът ми, госпожо Съдия, е относим към отговор № 2 на поставен от мен въпрос № 2 дали е търпим строежът, съобразно действащите правила и норми към твърдяната от нас година на построяване – 1980 г. Считам, че в отговора си вещото лице не е изследвало фактите от значение за определяне на строежа като търпим, имам предвид съответствието на извършената процесна пристройка с действащия към годината на построяването й План за застрояване и регулация от 1961 г. на гр. Малко Търново. В конкретика не е изследвано какви са отстоянията от страничните регулационни линии, съобразно предвижданията на плана, коефициент плътност на застрояване, интензивност на застрояване, както и височина на сградите. Същевременно не е отговорено и какви са предвижданията на този план за начина на застрояване на съответния парцел – свободно или свързано. Не са изследвани и приложимите към този момент правила на Закона за устройство на територията. Също така не са изследвани предвижданията на действащия ПУП от 1986 г. по отношение на същите показатели, както и приложимия към днешна дата и действащ Закона за устройство на територията, като се ограничава единствено и само с обстоятелството, че процесната постройка не е заснета кадастрално и нанесена на плана от 1961 г., което няма и как да стане, тъй като същата е построена 20 години по-късно, и на плана от 1986 г. Вещото лице представя едно непълно и необосновано заключение по този въпрос. Защо не са изследвани фактите, заложени в § 16 от ПЗР на ЗУТ, в съответствие с действащия към момента на извършване на строежа подробен градоустройствен план и съответния нормативен акт?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Нямам какво да кажа. Действително не съм ги изследвала тези строителни правила и норми, но на скицата, която съм приложила, съм отразила на място какви са отстоянията на процесната постройка от регулационните линии на съседните имоти. А по отношение на застройката, както по плана от 1961г., така и по плана от 1986 г. е предвидена двуетажна жилищна сграда, свободно застрояване.

АДВОКАТ П.: Отговорът определено не е пълен и в никакъв случай не е удовлетворителен. В тази връзка ми се ще да определите вещо лице със специалност „Геодезия“, което може да направи съответните измервания за отстоянията от странични регулационни линии, които не са направени и за всички други показатели, включително и изискванията на ЗТСУ, защото заключението в този случай ще бъде съвсем различно.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: Не мога да кажа, но не мисля че ще бъде съвсем различно. Всички измервания съм направила с рулетка, не боравя с инструмент. Кадастърът ги измерил с инструмент.

АДВОКАТ П.: Други въпроси нямам към вещото лице.

АДВОКАТ Р.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме така представеното заключение по експертизата.

АДВОКАТ П.: Оспорвам заключението на вещото лице в отговора на поставения от мен въпрос № 2, който беше основен въпрос на настоящото производство и следваше да бъде детайлно изяснен.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. А.: По Подробния устройствен план, действащ от 1961 г., и по подробния устройствен план, действащ от 1986 г., процесната пристройка не е нанесена.

АДВОКАТ П.: Но какво по тези планове не е спазено – всичко е спазено.

АДВОКАТ Р.: С оглед представеното в предходно съдебно заседание писмено доказателство – молбата от починалия Е.В.Б., от която е видно, че към 2005 година въпросната постройка не е била построена, смятам, че изцяло се изяснява тази търпимост.

АДВОКАТ П.: Представям становище по заключението на вещото лице. Смятам, че вещото лице не е отговорило на поставения въпрос и следва да се назначи друго вещо лице.

АДВОКАТ Р.: Противопоставям се на искането на колегата. С оглед на представените по делото доказателства считам, че този въпрос е абсолютно несъотносим. Построяване на процесната постройка следва да се счита от 2005 г. насам.

АДВОКАТ П.: Представям извадка от кадастралния план от 1961 г., скица от 2005 г., извадка от плана от 1986 г. и трасировъчен лист, скицата от кадастъра от 2017 г. и възражение от моите доверители против заключението на вещото лице.

АДВОКАТ Р.: Представям по-четливи копия от плановете от 1961 г. и 1986 г. (тъмен лист), извадки от виза и молба от Е.В.Б..

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице инж. А. при възнаграждение в размер на 500 лева, вносими от внесените от страните предварителни депозити за изготвянето му.

ПРИЕМА като доказателства днес представените скици и извлечения от планове.

ПРИЛАГА по делото възражение от жалбоподателките.

 

Намира, че следва да уважи доказателственото искане на пълномощника на жалбоподателя, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставения въпрос в днес представеното становище от адвокат П..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвянето й в размер на 200 лева, внсими от жалбоподателя по сметка на Административен съд – гр.Бургас в тридневен срок, считано от днес.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице В.Г..

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.04.2018 г. от 13:45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени, съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

Вещото лице да се уведоми за насроченото заседание и за изготвяне на заключението след представяне на доказателства за внесен депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: