ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 29.04.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и девети април                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2563 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 12,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят ЕТ „Халер-В.Д.” - редовно уведомен, се явява адв. К. с представено по делото пълномощно.

         За ответника Началник Митница Бургас - редовно уведомен, се явява юк. К. – представя пълномощно.

         За Заинтересованата страна Директора на ТД на НАП Бургас - редовно уведомен, представител не се явява.

 

         По хода на  делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на ЕТ „Халер-В.Д.” с ЕИК по БУЛСАТ: 102109597, със седалище и адрес на управление: гр. Ахелой, ул. „******” №*, представлявано от В.К.Д. против Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания  № 5 /28.02.2014 г. на началника на Митница Бургас, потвърдено с Решение № 207 от 10.05.2014 г. на директора на Агенции „Митници”.

 

Адв. К.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. К.: Оспорвам жалбата изцяло като неоснователна. Аргументите изложени в нея и възраженията, които са направени, не касаят постановлението за принуди събиране на държавни вземания. Следвало е да бъдат направени в по-ранен етап, против решението, с което са определени публични държавни вземания. Постановлението е издадено въз основа на стабилен административен акт. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. К.: Уважаема г-жо Съдия,  моля, да уважите жалбата по съображенията подробно изложени в нея. Издаденото Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания е незаконосъобразно. Моля да се съобразите с изложените аргументи за неправилно изчислена лихва по постановлението, по което има решение на СЕС относно началния момент за изчисляване на лихвата. Изтекла е предвидената в закона давност за предварителното събиране на публичните вземания – след изтичане на определен период от време се препятства възможността за принудително събиране на тези вземания.

Моля да отмените атакуваното постановление и да ни присъдите разноските по делото.

 

Юк. К.: Уважаема г-жо Съдия, моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна. Постановлението за принудително събиране на публични държавни вземания е издадено въз основа на стабилен административен акт, влязъл в сила на 27.03.2013г. Предвид факта, че индивидуалният административен акт - решението на началника на Митница Бургас е било обжалвано и впоследствие с Решение № 4296/27.03.2013 г. по адм. дело № 9635 от 2012 г. на Върховен административен съд, решението на началника на Митница Бургас е влязло в сила, същото е било потвърдено, поради което моля да приемете, че са налице след тази дата ликвидни и изискуеми вземания на митницата спрямо едноличния търговец. Постановлението за принудително събиране на публични държавни вземания е способ за събиране на публични вземания, постановени с влезли в сила индивидуални административни актове. Постановлението е издадено от компетентен орган, в рамките на неговите правомощия по закон, в предвидените законови срокове. Възражението за давност не важи предвид факта, че докато не влезе в сила решението за възникнали публични държавни вземания, същите не са изискуеми, тъй като се е водил съдебен процес. 

Постановлението е правилно и законосъобразно и моля да бъде потвърдено.

Моля за присъждане на  юрисконсултското възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: