ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 17.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На седемнадесети септември                       две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2563 по описа за 2012 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Е.П.Н., редовно призована, не се явява. За нея – адв. К. Б., с представено по делото пълномощно.

        ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Л.С.И., нередовно призована, не се явява. За нея – адв. Б., с представено по делото пълномощно.

        ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Р.Д.Д., редовно призована, не се явява. За нея – адв. Б., с представено по делото пълномощно.

        ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.Д.П., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. Б., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Община Несебър, редовно призован, не изпраща представител.

         За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – „Национална електрическа компания” ЕАД, редовно призовани, представител не се явява.

В залата присъства и вещото лице Р.Г.

 

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба-становище с вх. № 8047/16.09.2013 г., подадена от Д. М., в качеството й на процесуален представител на заинтересованата страна „НЕК” ЕАД.

         В молбата е заявено, че процесуалният представител е възпрепятстван да се яви в днешно съдебно заседание, но не възразява да бъде даден ход на делото.

 

         По хода на делото:

         АДВ. Б.: Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид изразеното от страните становище и поради липсата на процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата допълнителна съдебно-техническа-оценителна експертиза, изготвена от вещото лице Р.Г..

        

         АДВ. Б.: Да се изслуша вещото лице.

 

         С оглед становището, съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице Р.Г.Г. със снета по делото самоличност.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представил съм допълнително писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Б. От къде вещото лице е взело информация, че Аналог 1 от предходното заключение е УПИ в регулация с променен статут?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От телефонен разговор с фирмата „Ситис БГ” на 16.05.2013 г. Посочената фирма е брокер и е обявила за продажба въпросния имот. От разговора с тях разбрах, че това е УПИ, а не земеделска земя.

         АДВ. Б.: Нямам други въпроси към вещото лице. Аз се противопоставям да бъде прието заключението по отношение на раздел ІV, тъй като е изготвено ново заключение, а в съдебно заседание бе допуснато допълване на експертизата по изрично поставени въпроси от ответника т.е., с така представеното експертно заключение се изменя едно вече прието заключение, като считам, че втора корекция е недопустима.

 

            Съдът ДОКЛАДВА, че с цитираната по-горе молба депозирана от процесуалния представител на „НЕК” ЕАД има формулиран допълнителен въпрос към вещото лице, като е формулирано искане въпросът да бъде поставен от съда.

         Съдът като взе предвид така формулираното искане, намира същото за основателно, като поставя следния въпрос към вещото лице:

1. Защо при изготвяне на представената в днешно съдебно заседание съдебно-техническа експертиза вещото лице при определяне на пазарната стойност на земята, респективно на сервитута отново е дало по-висока тежест 70% по сравнителния метод вместо 30%, като се има предвид отговора му на 7-ми въпрос на стр. 3, т. 3.7 от заключението: „при втория подход (сравнителния метод) са отразени реалните пазарни условия в конкретния случай и настоящия момент” каквито към днешната дата явно не са налице. Видно от отговора му на въпрос № 6, че липсват данни за реално осъществени сделки.

            ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Определените по двата подхода пазарни стойности имам предвид капитализирания метод и сравнителния метод при първия случай - капитализирания очакванията на собствениците от доход от инвестиране, е за обработваема земя. При втория (сравнителния подход) са отразени реалните пазарни условия в конкретния случай и към настоящия момент, а именно местоположението на имота, което е отстояние до „Черно море”, отстояние до к. к. „Слънчев бряг”, като в по-голяма степен местоположението влияе на цената. В едни пазарни условия този обект има по-висока стойност не за земеделско ползване въпреки, че е земеделска земя, а за други цели с оглед благоприятното му местоположение за такива. Като допълнение, даден е за ползване като ливада и при огледа, който направихме терените наоколо почти са земеделски земи, но не се използват по предназначение.

 

         Съдът като взе предвид изчерпване на въпросите към вещото лице по експертизата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице Р.Г., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лв., платими от внесения депозит.

 

         АДВ. Б.: Нямам други доказателствени искания. Моля да приключи събирането на доказателствата и да дадете ход по същество.

 

         Съдът като взе предвид липсата на формулирани други доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Б.: Моля да уважите жалбата подадена от доверителите ми. Считам, че процедурата за определяне на пазарна цена при издаване на обжалвания пред Вас административен акт изначално е опорочен и същия следва да бъде отменен на това основание. Респективно, в случай, че не приемете това мое становище следва да постановите решение, в което да коригирате определената от Община Несебър пазарна цена, която видно от заключението е занижена. Моля да ми бъде даден срок за представяне на писмено становище. На доверителите ми да бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски.

         Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ 14-дневен срок считано от днес на процесуалния представител на жалбоподателя, в който срок същия има възможност да изготви и представи подробни писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: