О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

№2114

5.09.2018 год.

 

Административен съд гр.Бургас,ХХІІ-ри административен състав,в закрито съдебно заседание на пети септември две хиляди и осемнадесета година,в състав

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:Д.ПЕТКОВА

при секретаря С.Х. разгледа докладваното от съдията адм.д.№ 2562/2018 год. по описа  на Адм.съд-Бургас,за да се произнесе взе пред вид следното:

             Производството е образувано по жалба от С.С.А. *** против Решение № 02/06/1/0/01282/2/01/04/01,с изх.№ 01-283-6500/421 от 2.07.2018 год. на Областна дирекция на Държавен фонд“Земеделие“-Ямбол, с което е наложена финансова корекция във връзка с Договор №02/06/1/0/01282 от 22.02.2016 год.Договорът е за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 6.1“Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.Първоначално жалбата е адресирана до Министъра на земеделието , храните и горите-гр.София.С писмо изх.№94-1995/30.08. на МЗХГ на осн.чл.88 ал..2 от АПК и чл.73 ал.4 Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове жалбата е изпратена по компетентност на Адм.съд-Бургас.

           Настоящият съдебен състав счита ,че производството по делото не е подсъдно на настоящият административен съд, тъй като оспорения административен акт е издаден от Директора на  ОД на ДФЗ-Ямбол.

          Видно от  доказателствата по делото със Заповед №03-РД/286 от 1.02.2017 год. Изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“ е делегирал на директорите на областните дирекции на ДФЗ, в съответствие с териториалната им компетентност редица правомощия,измежду които и това да издават решения за налагане на финансови корекции по чл.73 ал.1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и  инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/по отношение на ползвателите на финансова помощ по подмярка 6.1“Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6“Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 год.Т.е. оспореното решение за налагане на финансова корекция е издадено при условията на делегирани правомощия.Няма спор че това решение е индивидуален административен акт и като такъв може да се оспори пред съда по реда на АПК- чл.73 във вр. с чл.27 от ЗУСЕСИФ.Съгласно разпоредбата на чл.133 ал.1 АПК делата по оспорване на индивидуални административни актове  се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на административния орган, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянния или настоящ адрес на жалбоподателя.

           В случая безспорно адреса на жалбоподателя е в гр.Бургас,но административния орган издал оспорения административен акт е Директора на ОД на ДФЗ-Ямбол.Администрацията на този орган е само в Ямбол и неговата компетентност е само на територията на Област Ямбол.Администрацията на органа-издател на акта няма териториална структура по смисъла на §1 т.1а от ДР от АПК в гр.Бургас.След като няма териториални структури на органа извън Ямбол,не подлежи на преценка и постоянния и настоящ адрес на жалбоподателя респ. разпоредбата на чл.133 ал.1 АПК се явява неприложима.В конкретния случай е налице хипотезата на чл.133 ал.2 т.2 от АПК, а именно делото се разглежда от административния съд в района на който е седалището на органа,издал оспорения административен акт.

          Поради изложеното,настоящия състав приема,че подадената жалба не е подсъдна на Административен съд-Бургас.Компетентен да се произнесе по редовността, допустимостта и основателността на подадената жалба против решението на Директора на ОД на ДФЗ-Ямбол е Административен съд-Ямбол.

             Водим от горното,съдът

 

 

                                               О  П   Р   Е    Д   Е   Л   И

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №2562/2018 год. по описа на Адм.съд-Бургас.

        ИЗПРАЩА  делото по подсъдност на Административен съд-Ямбол.

        Определението не подлежи на обжалване.

         Определението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от същото.

 

 

                                                             АДМ.СЪДИЯ: