ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 21.11.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                            ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи ноември                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно дело номер 2562 по описа за 2017 година.                    

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.М.К., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. С., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – ВПД Началник Гранично полицейско управление /ГПУ/ - Малко Търново, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

 

адв. С.: С оглед редовното призоваване на страните и липсата на процесуални пречки моля да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

Делото е образувано по повод жалба от Ж.М.К. против Заповед № 4069з-209/21.08.2017 г. на ВПД Началник ГПУ - Малко Търново, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание – „писмено предупреждение“ за срок от 3 /три/ месеца, считано от датата на връчване на заповедта.

 

адв. С.: Изцяло поддържам жалбата, като моля да се приемат представените от нас и от ответната страна писмени доказателства. Ще уточня какво липсва от представената административна преписка. На първо място по преписката е представен проект на длъжностна характеристика на длъжността на жалбоподателя, а не надлежно одобрена такава. Видно е, че въпросната т.нар. характеристика завършва с „предлага“ и отдолу има – „зам. директор на ГДГП“ без подпис и каквито и да било други реквизити. Изготвянето и одобряването на тези длъжностни характеристики става по съответния ред съгласно заповед на Министъра на вътрешните работи, издадена на основание чл. 143, ал. 4 змвр. Одобряването й става с конкретна изрична заповед на висш ръководител, към която като приложение се вписват съответните длъжностни характеристики на различните длъжности, одобрени с конкретната заповед. Това липсва, поради което моля да задължите ответника да представи одобрената длъжностна характеристика на жалбоподателя ведно със заповедта за нейното одобряване и доказателства за запознаване служителите с одобрения вид на характеристиката.

На следващо място поддържам искането за изискване на Заповед № 8121з-1252 от 2016 г. на Министъра на вътрешните работи, доколкото същата е норматив относно ревизирана дисциплинарна отговорност съгласно чл. 168 апк. Съдът следва да изследва оспорения акт за законосъобразност изцяло и извън нашите доводи, включително и дали заповедта съответства на тази министерска заповед и доколкото министерската заповед не е обнародвана в ДВ следва да бъде представена от ответната страна. Съгласно трайната практика на вас една административна преписка следва да съдържа всички документи, на база които е издаден оспореният акт, както и всички нормативи в тази връзка, ако същите не са обнародвани в ДВ. На същото основание  - чл.168 апк и доколкото имат пряко приложение моля да задължите ответника да представи всички заповеди, издадени на основание § 2 от пзр на Инструкция № 8121з-470 от 2015 г. С тези заповеди Министърът на вътрешните работи е длъжен да въведе в употреба образци на документи по тази Инструкция и в този смисъл тези заповеди се явяват неразделна част от нея. Още повече, че текстът от Инструкцията изрично изисква определени документи да са по образец. Към настоящия момент са ни известни две такива заповеди, а именно - Заповед № 8121з-749 от 24.06.2015 г. и Заповед № 8121з-187 от 07.03.2016 г. Възможно е да има и други заповеди, за които ние не знаем, поради което моля да изискате тези две и евентуално всички, издадени на основание §2 от пзр на посочената Инструкция заповеди. Представям и моля да приемете договор за правна защита и съдействие и списък на разноските по чл. 80 ГПК. Други доказателствени искания на този етап нямам.

Съдът, с оглед формулираните доказателствени искания и по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото

задължава ответника в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщението, да изпрати за прилагане по делото на заверено копие от утвърдената и влязла в сила за заеманата от жалбоподателя длъжност длъжностна характеристика ведно със Заповедта за нейното утвърждаване.

задължава ответника в указания 14-дневен срок от получаване на съобщението да представи за прилагане по делото на заверено копие от Заповед № 8121з-1252 от 03.11.2016 г. на Министъра на вътрешните работи.

задължава ответника в указания 14-дневен срок да представи за прилагане по делото на всички заповеди, издадени на основание § 2 от пзр на Инструкция № 8121з-470 от 2015 г., в това число Заповед № 2181з-749 от 24.06.2015 г. и Заповед № 8121з-187 от 07.03.2016 г.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.02.2018 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: