ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 23.05.                                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети май                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2562 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14:16 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Кмет на Община Приморско, редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – изпълнителен директор на ИАРА, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

 

С оглед липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И го ДОКЛАДВА.

Делото е образувано по повод жалба от Д.Г., в качеството му на кмет на община Приморско против Решение № РД-349/23.11.2016 г. на изп. директор на ИАРА за регистриране на нередност по сигнал за нередност № Z-8719 по проект № BG-PST201322/007 „Пристройка и преустройство на съществуваща общинска сграда в музей в УПИ VIII, кв. 6 гр. Приморско“, подмярка 4.1.А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущи разходи за рибарските групи“, приоритетна ос 4. „Устойчиво развитие на рибарските области“ на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“. Независимо от така очертания със сезиращата съда жалба предмет на оспорване с Определение № 3738/27.03.2017 г., постановено по административно дело № 3129 от 2017 г. състав на ВАС е указал, че предмет на настоящето производство следва да се счита възражението на жалбоподателя против налагането на финансова корекция на стойност 55 989,51 лв., за която сума на Община Приморско е изпратена покана на доброволно изпълнение.

Съдът докладва, че в изпълнение на разпореждане на съда от 31.03.2017 г. с указания за представяне по делото на изричен писмен акт (мотивирано решение по чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕСИФ) по делото е постъпило писмо с изх. № 1100-8105 от 18.04.2017 г. на процесуалния представител на ИАРА, в което е заявено, че след издаване на оспореното Решение № РД-349/23.11.2016 г. процедурата по администриране на нередност е продължила с изпращане на покана за доброволно възстановяване. По същество в изпълнение на съдебното разпореждане ответният административен орган не е представил указаното от съда мотивирано решение по чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.

С оглед горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото

 

С оглед липсата на формулирани от страна на страните доказателствени искания, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приключва събирането на доказателства.

 

Съдът счете, че делото е изяснено от фактическа страна и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: