ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 31.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи март                          две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2562 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:35 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.К.Р., редовно призован, не се явява. За него - адв. П., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено от днес пълномощно.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становищата на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Г.К.Р. против Ревизионен акт № Р-28-1400798-091-01/10.10.2014 г., издаден от Главен инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение № 347/04.12.2014 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас.

 

АДВ. П.: Поддържам жалбата. Считам, че по делото няма спор по фактите и в този смисъл нямам искане за доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете представените с административната преписка доказателства. Нямам доказателствени искания. Спорът действително е правен.

 

 

Съдът, с оглед заявеното от страните становище и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

С оглед липсата на формулирани доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. П.: Моля, като имате предвид подробно изложените в жалбата съображения, които поддържам изцяло, както и приетите по делото доказателства, да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразен ревизионния акт в обжалваната му част.

Моля да присъдите на доверителя ми направените съдебно-деловодни разноски в размер на 1210 лв., съгласно списъка на разноските по чл. 80 от ГПК, който е приложен към жалбата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите обжалвания ревизионен акт, като съобразите мотивите изложени в потвърдителното решение на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 1150 лв.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: