ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 19.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети ноември                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2562 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Единство”АД, редовно призован, се явява адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА  Директор на  Дирекция „Местни данъци и такси” при Община  Приморско, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпили са по делото писмени доказателства от Община Приморско, описани в писмо изх. № 0667/05.08.2013 г.

 

АДВОКАТ Н.: Не възразявам да се приемат представените доказателства в днешно съдебно заседание. След като се запознах с тях, ми се стори, че не е представена в пълнота преписката, защото в жалбата и в следващите си възражения сме се позовали на обстоятелствата, че към момента на съставяне на акта, тъй като той възпроизвежда един стар акт за установяване на публично общинско вземане № 19, този акт е за установяване на задължение по декларация, но към момента на издаване 19.09.2012 г., освен цитираните в него две декларации от 2010 г., вече са били подадени две коригиращи декларации от 28.02.2011 г., с които административният орган е следвало да съобрази съдържанието на издадения акт № 32, поради което представям тези декларации вх. № 30/28.02.2011 г. по чл.17 ЗМДТ и № 173/28.02.2011 г. по чл. 14 ЗМДТ. Други доказателства няма да соча.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо изх. № 0667/05.08.2013 г. писмени доказателства, както и представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства, чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата с всички допълнения към нея. Считам, че основното нарушение при съставяне на акта е, че не са спазени предпоставките на ДОПК за издаване на акт за установяване на задължение по декларация, не е спазена процедурата, посочена в същия закон, касаеща изпращане съобщение до декларатора, отстраняване на неточности в декларацията и неспазването на тази процедура по чл.103 ДОПК води до незаконосъобразност на акта за установяване на задължение по декларация. Също така издаването на акт за установяване на задължение по декларация за период, предхождащ подаването й, води до нищожността му. От представените множество доказателства, част от които оспорихме като неотносими, но като ги цените при постановяване на акта, моля да установите, че от тях не могат да се изведат нито лисващите мотиви при съставянето на акт № 32/2012 г., нито може да се направи извод за размера и как е формиран той на претендираните за заплащане суми за такса битови отпадъци от дружеството и то за периода 2005-2010 г. От никое от представените писмени доказателства не е възможно да се установи защо за 2005 г. дружеството дължи 3 300 лева такса битови отпадъци, а примерно за 2010г. – 5 972,53 лева. Липсата на мотиви в постоянната съдебна практика води до невъзможност на задълженото лице да вземе становище и е абсолютна предпоставка за незаконосъобразност на постановения акт.

Моля да съобразите и представените две коригиращи декларации, които е следвало да бъдат съобразени. От тях се установява, че дружеството нито е собственик, нито е  ползвател на земя, нито същата е отразена в баланса му и има отчетна стойност. Неизвестно как е формирана данъчната оценка, послужила като база за начисляване на промили на битови отпадъци и все по-налагащо се в практиката, че битовите отпадъци е такса, която следва да бъде заплащана в определен размер в зависимост от предоставените услуги, които следва да бъдат указани с акта за периода 2005-2010 г., поради което моля да го отмените като ни присъдите направените по делото разноски – държавна такса и адвокатско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           СЪДИЯ: