ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 01.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи октомври                                    две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2562 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Единство”АД, редовно призован, се явява адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Директор на  Дирекция „Местни, данъци и такси” при Община  Приморско, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са писмени обяснения от Кметство с.Китен, с приложени към тях писмени доказателства, с писмо входящ № 7401 от 07.08.2013година.

 

АДВОКАТ Н.: Тези доказателства не са представени от надлежно лице, тъй като Кмета на Китен не е страна в този процес. Оспорвам на 90 страница от делото, приложената легенда, където са начертали местоположение на някакви контейнери, не е посочено нито за коя година е това, нито на каква база е извършено начертаването, нито за кого са те кошчета. Това не може да бъде доказателство. Останалите приложени документи също считам за неотносими, тъй като касаят някакви вътрешни отношения с фирма Чистота, а именно заплатени услуги за различни периоди от време, но не отговарят на основния поставен за обсъждане въпрос - начинът по който е определена таксата битови отпадъци на жалбоподателя и реалното предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане на чистота на териториите за обществено ползване по отношение на територията на Община Приморско, за всеки от процесните периоди. Всички тези доказателства са неотносими, но не възразявам съда да ги приеме и цени съгласно направените от нас съображения.

Няма да соча други доказателства. Поддържам всички съображения които са изложени в писменото ни становище. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства, чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам подробно изложените съображения в писменото ни становище като основните са, че към момента на издаване на акта, тъй като той дублира като съдържание друг, който беше обезсилен, към момента на издаване са съществували други декларации коригирани, което не е обсъждано в издадения акт, който обжалваме. След нанесени корекции във времето след издаването на предишния акт, тези обстоятелства не съществуват и липсата на фактически и правни основания за издаването води до неговата незаконосъобразност. Не е спазен и чл.103, ал.1 от ДОПК като не е проведена процедура по  ДОПК, както и не е спазен  чл.59 от ДОПК  за формата и съдържание. Липсата на каквито и да е мотиви за издаване на акта е сериозно нарушение тъй като е нарушено правото на жалбоподателя да вземе становище, да  участва в процедурата, да направи възражения, които да са съобразени с изложените мотиви в акта. На следващо място събирането на доказателства след  издаването на акта и излагане на мотиви в негова подкрепа на по-късен етап са недопустими в процеса и съгласно тълкувателно Решение №16 от 31.03.1975 година на ОСГК на ВС, мотивите могат да бъдат изложени и по-късно, но до препращане на акта до по-горния административен орган за разглеждане, които срокове са изтекли.

С оглед това и на останалите съображения, моля Ви да  отмените и ни присъдите направените деловодни разноски в посочения в писменото становище  в размер на 50лева, представляващи държавна такса и адвокатско възнаграждение в размер на 1350 лева.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.03 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: