ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 25.06                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети юни                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2562 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Единство”АД, редовно призован, се явява адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ  Директор на  Дирекция „Местни, данъци и такси” при Община  Приморско, редовно призован, се явява адвокат Р., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Единство”АД против Акт за установяване на задължения по декларация № 0032/19.09.2012 година, издаден от старши експерт „Ревизии” към Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Приморско.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата. Представям  цитираните в нея декларации с вх. №30 и вх. №173 и двете от 28.02.2011 година, както и цитираното в жалбата удостоверение за данъчна оценка № 2403 от 06.11.2007 година. Нямам други доказателствени искания. Представям и списък за разноските.

 

АДВОКАТ Р.: Да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание  писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Н.: Почитаеми съдия, моля да уважите жалбата като отмените изцяло оспорения с нея акт № 0032/19.09.2012год. издадена от длъжностно лице към Дирекция „МДТ”. С жалбата е оспорено съдържанието и се позоваваме на нищожност на декларация от 27.09.2010 година като подадена от неоторизирано лице по смисъла на чл.10, ал. от 3 до 6 от ДОПК. От представените в днешното съдебно заседание декларации се установява, че към момента на издаване на оспорения акт са съществували две коригиращи декларации до които длъжностното лице съставило акта, както и директора на „МДТ” са имали достъп.

На следващо място поддържаме и оплакването в жалбата, че издаденият акт е незаконосъобразен, тъй като не съдържа никакви мотиви, което да позволи на съда да контролира дали той съответства на някакви фактически и правни основания, нито по кой закон е приложен, нито по кой способ е определен размера на задължението.

Същият акт е издаден въз основа на декларации, които са към 2010 година, като не е спазена процедурата по ДОПК и посочен срок за отстраняване на грешки, което води до нарушаване на административнопроизводствените правила по издаване на акта, както и това, че на следващо място в самата Наредба за определяне и администриране местните такси на Община Приморско се предвижда заплащане на такса битови отпадъци от собствениците на имота или ползувателя при учредено вещно право, каквото в случая няма учредено. Дружеството не е собственик на имота, нито ползвател на никакъв терен в гр Китен. От самата декларация, която е представена е видно, че този раздел в т.7 земя, не е попълван, а също така на същата страница на тази бланка е отбелязано, да се приложи копие от документа за вещно право.  Дружеството не притежава такъв документ, защото не собственик и спряно него няма учредено право на ползване на земя. На следващо място тази такса битови услуги се определя в зависимост от предоставените услуги и не следва да бъде изчислявана автоматично върху произволни определени данъчни оценки. Видно от актът за различните години тази такса е определена в различен размер, а дружеството не е уведомявано за тези дължимостта на тези такси, нито на какво основание и за каква услуга ги дължи. Предвид това, че не е уведомявано за дължимите такси, не се дължат и лихви за просрочие.

Моля за възможност в определен от съда срок за представяне на писмени бележки.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски.

 

АДВОКАТ Р.: Жалбата е неоснователна. Задължението за заплащане на такса битови отпадъци е уредено с ЗМДТ, където ясно указано че собственикът на сградата е задължен да плаща и не е необходимо да е учредено, с изричен акт правото на ползване, то произтича по силата на закона и общите законови разпоредби.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: