ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2581

 

29.10.2018 г., гр. Бургас,

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, първи състав, на двадесет и девети октомври две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                   Председател:  Панайот Генков

 

като разгледа докладваното от съдия Генков административно дело № 2560 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на „Еуротикетексчейндж“ ЕООД, ЕИК 204586107, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Солунска“ № 12, представлявано от управителя Андрей Валериев Иванов против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-613-0265619 от 15.08.2018 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

С разпореждане от 5.09.2018 г. на съдия-докладчика по делото, на основание чл. 158, ал.1 от АПК, жалбата е оставена без движение поради това, че не отговаря на изискването на чл. 151, т. 3 от АПК и е указано, че при неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на констатираната нередовност в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане и производството прекратено.

Съобщението за указанията на съда е връчено редовно на посочения адрес за кореспонденция на 10.10.2018 г., но същите не са изпълнени в дадения седмодневен срок, който е изтекъл на 17.10.2018 г. /присъствен ден/. При тези обстоятелства съдът приема, че жалбоподателят не е изпълнил дадените указания да отстрани констатираната нередовност на жалбата в законоустановения срок от получаване на съобщението.

 Налице е предвидения от закона фактически състав на  чл. 158, ал. 3 от АПК, с оглед на което жалбата следва да се остави без разглеждане и образуваното по нея съдебно производство да се прекрати.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, Административен  съд – Бургас, І-ви състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Еуротикетексчейндж“ ЕООД, ЕИК 204586107, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Солунска“ № 12, представлявано от управителя Андрей Валериев Иванов против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-613-0265619 от 15.08.2018 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

ПРЕКРАТЯВА  производството  по административно дело номер 2560 по описа на Административен съд- Бургас за 2018 година.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба  в 7- седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                                            СЪДИЯ: