ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 14.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На четиринадесети октомври                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2560 по описа за 2011 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КОДИМА СТРОЙ” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адв.Д.. 

        

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Й..

 

         Окръжна прокуратура гр.Бургас не изпраща представител.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.        

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Д.: Запозната съм с писмото на Районна прокуратура-гр.Бургас и с отговора.

Нямаме други доказателствени искания.

 

Юрисконсулт Й.: Във връзка с представения от мен в предходно съдебно заседание предварителен договор и приет като доказателство по делото, представям нотариалния акт по този предварителен договор за изповяданата сделка, с който удостоверявам тезата за различие в цената, посочена в предварителния договор и цената, посочена в нотариалния акт.

Други доказателства няма да соча.

 

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото изпратеното от Районна прокуратура-гр.Бургас като трето неучастващо лице писмо с входирано по делото под № 4613/15.05.2013г., както и представеният в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Й. нотариален акт № 164/22.07.2008г. на нотариус с рег. № 248 на Нотариалната камара.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Д.: Моля да постановите решение, с което да прогласите частично нищожността на обжалвания акт, в частта за периодите, за които има издадени АПВ преди измененията в чл.129 от ДОПК, а именно за месец май и месец юни 2006г.

На следващо място, моля да отмените акта като незаконосъобразен, тъй като считам, че по делото не се събраха доказателства за наличието на предпоставките по чл.122 от ДОПК, като считам, че неоснователно данъчният орган е определил пазарната цена на базата, на която е определил стойността на извършените доставки.

Представените два броя предварителни договори в хода на ревизията, на които органите по приходите са се позовали (предварителен договор от 20.10.2006г. за апартамент на ул.”Ивайло” № 78 и предварителен договор от 11.11.2008г. за апартамент на ул.”Гладстон” № 87), представляват апартаменти от други жилищни сгради, които не са предмет на настоящата ревизия, като считам, че по отношение на процесните сгради, доказателства, които да установяват и да разкриват наличие на предпоставки по чл.122 от ДОПК за укриване на доходи, не са налице. Такива годни доказателства не бяха представени в хода на производството, тъй като относно представените два броя предварителни договори в предходно съдебно заседание, същите изрично бяха оспорени относно тяхната автентичност и достоверност, тъй като дори не бяха заверени по надлежния начин с „вярно с оригинала”. С оглед на това считам, че не установяват тези обстоятелства, които сочи процесуалният представител на ответната дирекция.

Допълнителни съображения ще представя в писмени бележки.

Моля да присъдите на доверителя ми направените разноски по делото.

Юрисконсулт Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

В хода на ревизионното производство, а и в съдебно заседание се доказа по безспорен начин, че лицето-жалбоподател е строяло и продавало апартаменти на занижени цени под тези, които са фиксирани в предварителните договори. За това свидетелите в ревизионното производство и представени в съдебна фаза предварителни договори с физически лица, както и обстоятелството, че въпреки че бяха поискани от ревизиращото лице, такива не бяха представени в съдебното производство, предвид обстоятелството, че същите са сключени с жалбоподателя, носят неговия подпис и би следвало да се съхраняват при него. Още повече, че производство по оспорване тяхната автентичност не е откривано и не е извършена графологична експертиза, която да докаже, че подписът на жалбоподателя не е негов, не е оспорено тяхното съдържание. Считам, че към момента на възлагане на данъчната ревизия, този 5-годишен срок за съхранение на въпросните документи не е бил изтекъл, те са поискани по надлежния ред и не са  представени. Въпреки това от физическите лица са представени такива и това е послужило на административния орган по приходите да обоснове констатацията си за укрити приходи, да определи данъчна основа, а оттам и дължимия данък.

За сведение на съда следва да отбележа, че ул.”Ивайло” № 78 и ул.”Гладстон” № 87 са под ъгъл и дори да не са на същия номер (предварителните договори), те са от една и съща сграда, която е Г-образна, разположена на двете улици.

Моля да се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 3908 лева.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок, като дава на пълномощника на жалбоподателя 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: