Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

      630                                 30.03.2018 година                                    гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на първи март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Йовка Банкова, в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 255 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „ГЕНОВА МЕДИА“ ЕООД с ЕИК 202863502, представлявано от управителя М.В.Г., против решение № 2019 от 14.12.2017 г. по АНД № 5225/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не се сочат нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не заявява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и доводите на жалбоподателя, намира следното:

С обжалваното решение Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 278021-F303404/20.07.2017 г., издадено от директора на дирекция „Обслужване“ при ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл. 179 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е наложено на касатора „Генова медиа“ ЕООД административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева, за нарушение по чл. 125, ал. 5 от същия закон.

За да постанови този резултат, съдът е приел, че в хода на производството не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила. Съдът е счел, че нарушението е доказано с допустимите доказателствени средства и същото не съставлява маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН.

Според настоящия касационен състав, решението е правилно. Съображенията:

От фактическа страна по делото е установено, че „Генова медиа“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС лице и като такова е подало на 29.04.2017 г. справка-декларация по ЗДДС за месец март 2017 г. След констатация, че справката-декларация не е подадена в срока по чл. 125, ал. 5 от ЗДДС- до 14.04.2017 г., е бил съставен АУАН, въз основа на който е издадено обжалваното наказателно постановление.

Касаторът по същество не оспорва горните констатации, но счита, че в производството по издаване на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на процесуални правила, изразени в непосочване мястото на нарушението и пороци при определяне на приложимите разпоредби. Съдът намира тези доводи за неоснователни. Видно от обжалваното наказателно постановление, на касатора е наложена санкция за нарушение по чл. 179 от ЗДДС, за неизпълнение на задължението по чл. 125, ал.5 от същия закон да подаде декларация до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася. Касае се за нарушение, осъществено чрез бездействие и следователно изпълнителното деяние е осъществено там, където е трябвало да се извърши дължимото действие. Доколкото справка-декларация е подадена от касатора, макар и със закъснение, то мястото на подаването и́ очевидно е известно на последния. Нарушението е подробно описано в АУАН и в НП с всички индивидуализиращи признаци, поради което направеното с касационната жалба възражение в този смисъл се явява неоснователно. Не са налице и сочените от касатора пороци при определяне на приложимата за деянието разпоредба. В нормата на чл. 125, ал. 4 от ЗДДС е регламентирано, че справка-декларация по ал. 1 се подава и когато не следва да се внася или възстановява данък, както и в случаите, когато регистрираното лице не е извършило или получило доставки или придобивания или не е осъществило внос за този данъчен период. Задължението за подаване на справка-декларация и срокът за това обаче са посочени в нормата на чл. 125, ал.5 от ЗДДС, както е отбелязано и от наказващия орган. Съставът на нарушението е очертан в нормата на чл. 179, ал.1 от ЗДДС и действително в НП не е конкретизирано по коя от двете алинеи на чл. 179 е санкциониран касаторът, но, доколкото последният се защитава по фактите, а те са ясно посочени от наказващия орган, следва да се приеме, че нарушението на процесуални правила не е съществено, доколкото не води до ограничаване процесуалните права на страните. Като е стигнал до този извод, БРС е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2019 от 14.12.2017 г. по АНД № 5225/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.