ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 08.04.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осми април                                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 255 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 15.25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.С.К., редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв.К. с представено пълномощно находящо се на лист 6 от делото.

         ОТВЕТНИКЪТ Началник група в сектор „Пътна полиция” ОД на МВР-гр.Бургас, редовно уведомен, не се явява.

        

Адв.К.: Нямам възражения по хода на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.К.: Поддържам жалбата. Поддържам и направеното с нея искане за представяне от страна на административния орган на техническа документация, от която твърдя, че може да се установи допустимата грешка в отчитането на показанията на техническото средство, тъй като видно от представеното по делото наказателно постановление, установеното количество алкохол в кръвта е 0.55 промила.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед за налагане на принудителна административна мярка.

 

Намира доказателственото искане на адв.К. поддържано и в днешно съдебно заседание за представяне на техническата документация на ползваното техническо средство, с което е измерено алкохолното съдържание в кръвта, с оглед установяване на средните стойности на грешка при отчитане на резултатите, за неоснователно, като в тази връзка съдът не констатира нужната относимост на това доказателствено искане към предмета на спора. Същото евентуално би било относимо в производството по  оспорване на наказателното постановление, но намира това доказателствено искане за неотносимо в настоящото административно производство по налагането на ПАМ, с оглед на което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение доказателственото искане на адв.К. за събиране на допълнителни доказателства свързани с техническата документация на техническото средство за установяване на средните стойности на грешки при отчитането на резултати.

 

Адв.К.: Нямам други доказателствени искания.

 

Като съобрази изявлението на пълномощника на жалбоподателя, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.К.: Моля да уважите жалбата и да отмените обжалваната заповед за налагане на ПАМ - отнемане на свидетелство за управление на МПС. Считам от представеното от административния орган наказателно постановление, което заявявам, че съм обжалвал надлежно, но в него е посочена концентрация на алкохол в издишвания въздух 0.55 промила. Твърдя, че това над 0.5, а именно 0.05 промила, попада в така наречената възможност за грешка в измерването на уреда. Не споря, че уредът е преминал проверка и тариран към датата на установяване на нарушението. Въпросът, дали водачът е употребил алкохол над допустимите по закон стойности би могло и следва да се изяснява в административнонаказателното производство. Законодателят не е предвидил като задължителна мярка отнемане на свидетелството за управление като предварително действие. Затова считам, че административният орган не е спазил принципите за предвидимост  и законоустановеност и постановявайки предварително изпълнение на едно неустановено по надлежния начин нарушение, съответно без наложено наказание, е допуснал нарушение на процедурата, което обуславя отмяната на заповедта за наложената принудителна административна мярка. В този смисъл моля да се произнесете.

Ако уважите жалбата, моля на доверителя ми да бъдат присъдени направените в настоящото производство разноски.

 

С ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.34 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: