Р Е Ш Е Н И Е

 

    Номер               Година 02.07.2012               Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХV-ти състав, на четиринадесети юни две хиляди и дванадесета година в публично заседание, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир Христов

                                                      ЧЛЕНОВЕ:  1. Даниела Драгнева

                                                                                  2. Чавдар Димитров

 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Желязко Георгиев

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 255 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Началника на Митница Бургас  против решение № 128/29.12.2011год., постановено по нахд № 266/2011 год. по описа на Районен съд гр.Карнобат. Счита решението за незаконосъобразно, неправилно и необосновано. Изразява несъгласие с изводите на съда за квалифициране на установеното нарушение като маловажен случай и излага подробни възражения в този смисъл. Иска се отмяна на съдебния акт и решаване на делото по същество, като се отмени издаденото наказателно постановление. В съдебно заседание не се явява и представлява.

Ответникът по касационната жалба – М.В.И. ***, редовно уведомена, чрез процесуалния си представител изразява  становище за неоснователност на жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и отмяна на решението.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Карнобат е отменил наказателно постановление № 179/27.06.2011 г. на Началника на Митница Бургас, с което М.В.И. *** на основание чл. 123, ал. 1 от ЗАДС е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000 лева и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на стоките, предмет на нарушението. Съдът е намерил, че административнонаказващия орган е следвало да приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Посочено е, че имайки предвид обстоятелството, че ответника по касация не е наказван по административен ред за друго такова нарушение, като установеното е първо извършено, както и размера на дължимия акциз от 55,06 лв. пропускът на наказващия орган да квалифицира установеното нарушение като маловажен случай е основание за отмяна на НП.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

На база на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е формирал подробна и правилна фактическа обстановка, въз основа на която е извел правните си изводи, като по същество е приел, че е осъществен състава на нарушението. 

Касационните оплаквания са свързани единствено с тезата на касатора, че осъщественото в конкретния случай нарушение не може да бъде квалифицирано като маловажен случай и за него не е приложима разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, респективно чл.126б от ЗАДС. Касационният състав на съда намира възраженията са неоснователни.

Административнонаказателната отговорност на касатора е ангажирана за нарушение на чл.123, ал.1 от ЗАДС, съгласно който „физическо лице, което държи, предлага, продава, превозва или пренася акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност, се наказва с глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лв.”

Съгласно чл.126б от ЗАДС за маловажни случаи на нарушения по чл. 118, 122, 123, 126 и 126а, установени при извършването им, митническите органи могат да налагат глоби с фиш по реда и в размерите, установени в чл. 39, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания. С оглед на посочените разпоредби при констатиране на визираните нарушения, административния орган следва да извърши преценка, кое от наказанията да наложи - предвиденото в чл.123, ал.2 от ЗАДС, или това по чл.126б от ЗАДС.

В конкретния случай след като, законодателят в нормата на чл.126б от ЗАДС е предвидил, хипотезата на маловажен случай, за изрично изброените администра тивни нарушения, сред които е и нарушението извършено от М.И., то настоящият съдебен състав намира, че тя е приложима и по отношение на него, въпреки, че е формално, на просто извършване.

Съгласно константната съдебна практика  при преценката дали случаят е маловажен или не значение имат способа и начина, по който е осъществено деяние то, личността на дееца, мотивите и подбудите, от които се е ръководел при извършване на престъплението и др., т.е. следва да бъдат преценени всички обстоятелства, които характеризират деянието и дееца във всеки един конкретен случай. Вярно е, че обществените отношения, които регулира ЗАДС, са от особена обществена важност, но това не означава, че разпоредбата на чл.28 от ЗАНН е изобщо неприложима за този вид нарушения и може да бъде основание административно наказващият орган да игнорира задължението си за индивидуална преценка на всеки отделен случай. Обществената опасност на деянието е свързана във всички случаи с конкретното количество на държаните акцизни стоки, тяхната митническа стойност и размера на акциза, чието плащане в дължимия размер, съобразно валидни бандероли би избегнал държателят на тези стоки. В този смисъл държането на 22 кутии цигари без бандерол, дължимият акциз, за които възлиза на 60,26 лв. е очевидно маловажен случай на нарушение по чл.123 от ЗАДС.

В своята съвкупност посочените обстоятелства определят степен на обществена опасност далеч по-ниска от тази в подобни случаи на деяния, поради което след като наказващия орган не е квалифицирал деянието като маловажен случай по смисъла на чл.126б от ЗАДС и не е наложил съответното на това наказание е издал едно незаконосъобразно наказателно постановление.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2, предл.първо от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХV-ти състав

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 128/29.12.2011год., постановено по нахд № 265/2011 год. по описа на Районен съд гр.Карнобат.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.    

 

 

 

 

                                                                                                                         2.