ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

         Номер                          Дата 26.02.2009 год.                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 26 февруари 2009 год.,

в следния състав:

                                                 

                                                                          Съдия: П.С.

 

разгледа адм. дело 255 по описа за  2009 год.

и  за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството се движи по реда на чл. 75, ал.1 и ал. 2 от ДОПК.

Постъпило е искане по смисъла на чл. 75, ал. 1, т.2 от ДОПК от разследващ полицай в сектор “Икономическа полиция” при ОД на МВР – Бургас, с което се уведомява съда, че се провежда разследване по досъдебно производство № 50/2009 год. по описа на дирекцията, както и по досъдебно производство № 346/2009 год. по описа на районна прокуратура – Бургас, образувани срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.308, ал.1 от НК.

За целите на разследването се иска разкриване на данъчна  информация, като в тази връзка са приложени и доказателства в подкрепа на искането, установяващи наличието на образувани досъдебни производства, както и писмени доказателства, събрани в хода на проведено ревизионно производство по отношение на търговското дружество “Кибела” ЕООД – Бургас. 

Съдът, след като обсъди представените по делото доказателства, намира искането за допустимо и основателно, като направено от надлежен орган, в рамките на вменените му правомощия, при наличието на съответното висящо производство. Искането е подкрепено с доказателства, установяващи релевантни за производството факти и е мотивирано със съображения, от които може да се направи обоснован извод за необходимостта от разкриване на данъчна информация от органа по приходите. С оглед необходимостта от извършване на графологична експертиза, част от исканите документи следва да бъдат предоставени в оригинален екземпляр. 

Като взе предвид горните обстоятелства и на основание чл. 75, ал. 1, т.1 и ал. 2 от ДОПК , във вр. с чл. 72, ал. 1 от с. к., съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДОПУСКА разкриването от ТД на НАП – Бургас на сведения, съставляващи данъчна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 от ДОПК, като същите се предоставят на разследващия орган по досъдебно производство  № 50/2009 год. по описа на ОД на МВР – Бургас и досъдебно производство № 346/2009 год. по описа на Районна прокуратура - Бургас.

ОПРЕДЕЛЯ обхвата на конкретните индивидуализиращи данни, както следва:

ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ от ТД на НАП – Бургас следната информация  относно търговското дружество “Кибела” ЕООД, ***, с Булстат 102873171 :

1.                         оригинален екземпляр на фактура № 158/04.08.2005 год., издадена от ЕТ “Ем си ем”, гр.Хасково

2.                         оригинален екземпляр на фактура без посочен номер от 12.05.2005 год., издадена от ЕТ “Мирса-93-Ц.А.”, гр.София

3.                         оригинален екземпляр на фактура № 185/20.10.2005 год., издадена от ЕТ “И.Д”, гр.София

4.                         заверено копие на дневниците за покупки на “Кибела” ЕООД за периодите м. май 2005 год., м.август 2005 год., м.октомври 2005 год.

5.                         заверено копие на декларация по ЗКПО за 2005 год., ведно с годишен финансов отчет за същата година.

 

ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за разкриване на сведенията, считано от получаване на настоящото определение.

 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

      

                                                                              СЪДИЯ:………………