ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 16.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шестнадесети януари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2558 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.К.Щ., редовно уведомена,  се явява лично и с  адвокат М., с пълномощно, находящо се на лист 32 по делото. 

ОТВЕТНИКЪТ Министър на земеделието и храните, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

 

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

АДВ. М.: Поддържам жалбата в часта за нищожността. Имам доказателствени искания. Поддържам исканията за допускане на съдебно-техническа експертиза, както и на един свидетел при режим на довеждане относно обстоятелстовото, че процесният имот от момента на установяванве до издаване на заповедта е представлявал нива, през която не  е минавал нито път, нито канал, каквото е предложението в момента.

 

По направеното искане съдът счита, че същото е неотносимо към очертания от ВАС предмет на спора. Съдът следва да провери административния акт единствено по отношение на основанието нищожност. Това е толкова грубо нарушение на закона, което възпрепятства възникването на каквито и да е правни последици от оспорената заповед. Цитираните обсотятелства от процесуалния представител на жалбоподателя не са от тази категория.

АДВ. М.:  Други доказателствени искания нямам. Искам да се приложи преписката на моята доверителка от ОС - Приморско.

 

Съдът ОТХВЪРЛЯ искането.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания, свързани с предмета на спора, очертан по делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

АДВ. М.:  Моля да уважите процесната заповед като нищожна такава, противоречаща изцяло на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи – чл. 14, ал.7, съгласно която промени в плана може да се извършва в срок до 1 година от откриване на нарушениетята, на нови обстоятелства или нови писмени доказателства, но не покъсно от 3 години от влизане в сила на плана за земеразделяне, както и по инициатива на Министъра на земеделието и храните, или по искане на заинтересовани страни. Тези искания могат да бъдат извършени не повече от 3 години и да се изменя съответния план. В настоящия случай това се извършва след 15 години. Считам, че процесната заповед е нищожна, изцяло противоречи на закона, поради което моля да я отмените изцяло. Считам, че същата нарушава законностата, правилата за стабилност и сигурност, поради това е нищожна.

Моля да ми присъдите разноски по делото.

Моля за срок за писмени бележки.

 

Съдът ОПРЕДЕЛИ 7-дневен срок на процесуалния представител на жалбоподателя за представяне на писмено становище.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: