ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 30.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На тридесети май                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2558 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.К.Щ., редовно уведомена,  се явява лично и с  а.М., с пълномощно от днес. 

ОТВЕТНИКЪТ Министър на земеделието и храните, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.   

 

а.М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА  жалбата на Д.К.Щ., с адрес: ***  срещу Заповед № РД-47-4/30.09.2013 г. на зам. министъра на земеделието и храните, с която на основание чл.17, ал.8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с одобрен протокол по чл.26, ал.11 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас, и Заповед № РД-09-437/04.07.2013 г. на министъра на земеделието и храните проф. Д.Г. НАРЕЖДА да се преработи частично влезлия в сила план за земеразделяне и одобрената карта на съществуващите или възстановими на терена в стари реални граници на земеделски земи в землището на с. Писменово, община Приморско, област Бургас, за имоти №№ **********, с обща площ на преработката 20.413 дка.

а.М.: Поддържам жалбата. Моля да бъдат приети приложените към нея писмени доказателства. Моля да задължите ответника да представи цялата административна преписка, касаеща заповедта. Поддържам искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, чийто задачи ще представя след като се запозная с преписката. Оспорвам процесната заповед като съдържаща неверни факти и обстоятелства, поради това, че същата не е влязла в законна сила, тъй като не са уведомени всички лица, засегнати от нея, т.е. собственици на земеделски земи. Приложено е писмо № 488/05.03.2012 г., което оспорвам.  Оспорвам съдържанието му – в заповедта е записано, че е констатирано застъпване на трасето, а в същото време се говори за фактическа грешка. Съществуващите противоречия са в констатациите на самото писмо, както и на административните документи, които не зная дали да част от преписката, а са приложени. С оглед на това моля ответникът да представи цялата преписка.

 Съдът ДОКЛАДВА преписка, постъпила днес, ведно с писмо от процесуалния представител на ответника, с което е направено възражение за недопустимост и неоснователност на подадената жалба.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на а.М. постъпилата преписка за запознаване.

а.М.: Поради големия обем на преписката моля да ми бъде предоставен срок да се запозная със нея и да взема становище.

Моля да разпоредите ответника да представи екземпляр от становището си, представено от него и от писмените доказателства, за да мога да се запозная с тях и да взема отношение. Моля да не бъдат приемани представените в днешното съдебно заседание доказателства, предвид значителния им обем.

 Съдът счита, че искането на а.М. е основателно.

Ответникът в днешното съдебно заседание е представил доказателства, които според него съставляват административната преписка по издаването на обжалваната заповед.

Доказателствата са представени в единствен екземпляр, поради което съдът счита, че ответникът следва да ги представи в още един екземпляр заедно с писмото, което ги придружава – за връчване на жалбоподателя.

С оглед направеното изявление за недопустимост на обжалването, съдът счита, че ответникът следва да представи доказателство за обнародването на обжалваната заповед по реда, предвиден в чл. 17, ал. 8 от ЗСПЗЗ, който е посочен като правно основание за издаване на заповедта.

По изложени съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника зам.-министър на земеделието и храните  Б.А. да представи по делото още едно копие от писмо-становище от  ю.К. по адм. дело № 2558/2016 г. на Административен съд Бургас, ведно с доказателствата, описани в цитираното становище - всички за връчване на жалбоподателя.

ОТЛАГА приемането на доказателствата, приложени към становището на ст. юрисконсулт Кавалджиева за следващото съдебно заседание.

УКАЗВА на процесуалния представител на ответника в срок до следващото съдебно заседание да представи доказателство за твърдяното обнародване на заповед РД 47-4/30.09.2013 г. на зам.-министъра на земеделието и храните в Държавен вестник.

 

а.М.: Понеже сме посочили в жалбата, че заповедта е на министъра на земеделието и храните, нека да се чете вместо „министър на земеделието и храните” – „зам.- министър на земеделието и храните”.

 

Съдът не приключва събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 26.09.2017 г. от 13:45 часа, за която дата и час жалбоподателят е редовно уведомен.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: