ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,24.10.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и четвърти октомври             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2556 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.04 часа се явиха:

 

ИЩЦАТА В.Д.Л., редовно уведомена, не се явява.За нея се явява адв.Х. с представено пълномощно на лист 4 (гръб) от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ ОДМВР-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт В., която представя пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА исковата молба на В.Д.Л. *** на основание чл.1, ал.2 от ЗОДОВ.  

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с исковата молба писмени доказателства.

 

ПРИЛАГА към настоящото дело за послужване НАХД № 4247/2016г. по описа на Районен съд гр.Бургас.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по исковата молба и направят доказателствени искания.

 

         Адв.Х.: Поддържам исковата молба. Нямам доказателствени искания.

Юрисконсулт В.: Оспорвам исковата молба. Нямам доказателствени искания.

         ПРОКУРОРЪТ: Исковата претенция е процесуално допустима. Нямам искания за събиране на доказателства.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.Х.: Моля да уважите исковата молба по изложените в нея доводи и съображения. Предвид тълкувателното решение на ВАС и константната съдебна практика, направените от доверителя ми разноски при водене на делото пред Районен съд гр.Бургас във връзка с обжалването на наказателното постановление представляват имуществени вреди.

Моля да ни присъдите сторените в настоящото производство разноски.

 

Юрисконсулт В.: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение исковата молба като неоснователна и недоказана. Стичам, че ТР № 1, на което се позовава ищеца има действие занапред. Имуществени вреди от незаконосъобразност на наказателно постановление са възникнали след неговото постановяване. От приложеното АХД на районния съд към настоящото дело се установява, че производството по обжалване на наказателното постановление е приключило с влязло в сила решение от дата предхождаща тази, на която е постановено тълкувателното решение. Т.е. ТР № 1 има действие от постановяването му.

С оглед на което считам, че същото не може да намери приложение в настоящия случай.

Правя възражение относно претендираните разноски в настоящото производство, като заплатеното в настоящото производство адвокатско възнаграждение е прекомерно. Считам, че делото не е с правна сложност и да обосновава това възнаграждение. В този смисъл е практиката на ВАС, Трето отделение, като се присъжда адвокатско възнаграждение под минималния размер.

В случай, че приемете исковата молба за основателна, то моля да присъдите адвокатско възнаграждение под минималното.

 

ПРОКУРОРЪТ: Формално са налице предпоставките за уважаване на исковата претенция. В подкрепа на довода на ответната страна, претенцията по подобни искови производства би се преклудирала в рамките на давностен срок, който е 5 години по смисъла на ЗЗД. По аналогия на тълкувателната норма считам, че действието на ТР № 1 и правните последици могат да се следват едва към момента на неговото произнасяне, а в настоящия случай вредата е настъпила преди това да бъде сторено. В този см считаме, че претенцията следва да бъде отхвърлена.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: