ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 20.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети март                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2556 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:26 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Св.Влад“ЕООД, редовно призован, се явява адвокат В., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП гр.Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.С.Н., редовно призован, се явява адвокат К., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Св.Влад“ЕООД против решение №6Ф/16.08.2017г. на директора на ТД на НАП-Бургас, с което е оставена без уважение подадена от дружеството жалба срещу действията на публичен изпълнител по изп.д.№83096/2015г. по описа на ТД на НАП гр.Бургас.

 

ПОСТЪПИЛА е с писмо вх.№9993/21.09.2017г. изисканата от ответника административна преписка под опис /л.18-л.156 от делото/.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ 10352/03.10.2017г. от ответника с искане за приобщаване на адм.д.№1459/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№10746/11.10.2016г. от ответника с приложено към него решение №6В/16.08.2017г. на директора на ТД на НАП гр.Бургас.

 

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№11189/23.10.2017г. изисканите от ответника доказателства под опис /л.169 от делото/.

 

ПРИЛОЖЕНО е адм.д.№1459/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№ 2903/13.03.2018г. от процесуалния представител на заинтересованата страна И.С. – адвокат К., в което се изразява становище по жалбата, като счита същата за неоснователна. Към становището е приложено пълномощно.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№3029/15.03.2018г. от адвокат К., с искане за даване ход на делото, като се изразява  становище за неоснователност на жалбата. Към молбата е приложено пълномощно.

 

АДВОКАТ В.: Поддържам депозираната от нас жалба и допълненията към нея с молба от 11.12.2017г.. Да се приемат представените по делото доказателства. Няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо съдия, поддържам представените по делото становище и допълнителна молба с вх.№ 3029/15.03.2018г.. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата. Да се приемат представените по делото доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от страните писмени доказателства.

 

ПРИЛАГА към делото адм.д.№1459/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ В.: Уважаема г-жо съдия, моля да уважите депозираната от нас жалба и моля за срок за писмени бележки по същество на спора.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо съдия, подробни съображения са изложени в становището ни, което съм представил по делото, които моля да имате предвид. Жалбата като неоснователна, моля да оставите без уважение, предвид изложеното в становището и да ни дадете срок за писмени бележки.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и 14-дневен срок за заинтересованата страна за представяне на писмени бележки с копие за другите страни.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: