ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,15.02.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На петнадесети февруари                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2556 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.37 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ УМБАЛ „ДЕВА МАРИЯ“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адв.М.И., която представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Дирекция ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Н., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.И.: Поддържам жалбата. Запозната съм с административната преписка, която не възразявам да бъде приета.

Представям молба с приложени към нея писмени доказателства, които моля да приемете. Същите представям с копие за ответната страна. Уточнявам, че са представени трудовите договори на работещите лекари в отдела по неврохирургия, които в крайна сметка са четирима, от които само двама са със специалност „неврохирургия“. Поради което обективната възможност за лечебното заведение да осигури лекари специалисти по неврохирургия при условията на разположение са единствено и само д-р Н. и д-р Д.. Няма кой друг. Третият специалист, който е с такава специалност е д-р Л.Т., но той от месец май 2015г. (представили сме документ за това) е назначен за шеф на отделението по неврохирургия. Независимо от това, в един от месеците той също е бил в графика за разположение само и само да бъдат разтоварени двамата доктори.

Други доказателства няма да соча.

 

         Юрисконсулт Н.: Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства. Нямам възражения по представените днес писмени доказателства. 

                                                           

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка, както и представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.И.: Моля да уважите жалбата. Поддържам изцяло подробните й мотиви. Желая само да посоча, че и в това дело съдът ще трябва да се произнесе по един правен въпрос, който сме поставили и считам изключително важен. В кой акт на работодателя се уреждат въпросите за работното време и неговото отчитане и в конкретния случай - при разположение Е ли това Правилникът за вътрешния трудов ред на лечебното заведение или, както счита Инспекцията по труда, въпросът за полагане на труд при разположение трябва да се урежда в индивидуалния трудов договор. Считам, че изложената теза в жалбата, която е свързана изцяло с прилагане на правото е правилната и че този въпрос се урежда НЕ в индивидуалния трудов договор.

На второ място, моля да съобразите и обстоятелството, че за болницата обективните възможности за обезпечаване на лекари специалисти по неврохирургия са в рамките на работещите в отделението по неврохирургия двама такива. А в същия момент болницата трябва задължително да осигури такъв специалист на разположение за обезпечаване здравето на гражданите.

Моля за възможност да представя кратки писмени бележки.

 

Юрисконсулт Н.: Моля да оставите без уважение жалбата, като със съдебното си решения я отхвърлите като неоснователна. Считам, че констатациите относно дадените предписания са правилни и правилно е приложен материалния закон, като правилно цитира нормата на чл.3 от Наредба № 2 за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя. Самото задължение за разположение, характерът му е работникът трябва да е в готовност при повикване от работодателя да се яви и да осъществи трудовата си функция. Това означава в рамките на извънработното си време, а не в рамките на работното си време.

Този смисъл в Правилата за вътрешния трудов ред, съгласно чл. 139, ал.1 от Кодекса на труда се урежда разпределението на работното време, а времето на разположение, като такова извънработно време, съгласно чл. 3 от Наредбата се уговаря в индивидуалния трудов договор или в колективния трудов договор. Този въпрос няма как да намери обосновка в Правилника, т.е. там да е уреден. Има изрична разпоредба, където се указва къде трябва да е уреден.

В трудовите договори на двамата лекари д-р Н. и д-р Д., посочени в Предписания 1 и 2 от протокола от 13.12.2016г. не е уредено (уговорено) това време на разположение, както и не е уговорено в колективния трудов договор, представен по време на проверката и в този смисъл дадените предписания се явяват законосъобразни и правилно дадени от компетентен орган в рамките на неговите правомощия.

В този смисъл моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата.

 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна.

ДАВА на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: