ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018,16.10.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети октомври                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2555 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Бургас Фиш“ООД, редовно призован, се явяват адвокат В. и адвокат Х., с пълномощни от днес.

За ОТВЕТНИКА Началник отдел „Оперативни дейности“Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., с пълномощно от днес.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Бургас Фиш“ООД против заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-704-020901/24.08.2018г. на началника отдел „Оперативни дейности“Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП, с която на дружеството е наложена мярка запечатване на търговски обект – магазин за риба, находящ се в гр.Бургас, ТК „Краснодар“, бл.1 и забрана за достъп до него за срок от 20 дни, на основание чл.186, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗДДС.

НЕ Е ПОСТЪПИЛА административната преписка по обжалвания административен акт, въпреки че ответникът е бил задължен с постановено по делото определение № 2101 /03.09.2018година. Същият е бил уведомен за определението на съда на 04.09.2018 г..

АДВОКАТ В.: Поддържаме жалбата. Считаме, че не следва да се приключва събирането на доказателствата, тъй като не е постъпила административната преписка, като и имаме и искане за допускане на един свидетел, който не водим в днешното съдебно заседание. С неговите показания ще потвърдим евентуално разминаване на съдържанието на самите актове, които са издадени и протоколите на НАП и това което действително се е случило в обекта. Свидетелят е служителя, който е присъствал при проверката – касиер. Не можем да му кажем имената точно – С.А.

АДВОКАТ Х.: Поддържам казаното от адвокат В..

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам жалбата. Моля да ни се даде възможност да представим административната преписка. По отношение на искането за допускане до разпит на свидетел, възразявам срещу него. Свидетелят ще установява, по скоро ще се прави опит да се опровергават обстоятелства, които са обективирани в писмени документи. Ако лицето е присъствало действително по време на проверката е имало възможност да направи възражения, такива не са направени към него момент . С оглед на това считам, че към настоящия момент е недопустимо да се правят опровержения на описаните обстоятелства в протоколите, съставени по време на оперативната проверка.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства представени с жалбата.

ПОВТОРНО ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, да представи пълната административна преписка по издаване на обжалваната заповед, ведно с доказателства за неговата компетентност, както и да посочи изрично издадени ли са на дружеството АУАН-ни и съответно наказателни постановления, като в случай че са налични същите следва да се представят в заверено копие.

УКАЗВА на ответника, че при непредставяне на посочените доказателства в определения срок на основание чл.92а от ГПК ще му бъде наложена глоба в размерите на чл.91, ал.1 от ГПК.

ДОПУСКА при условията на довеждане искания от процесуалните представители на жалбоподателя свидетел, който да бъде разпитан в следващото съдебно заседание.

УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай че не бъде доведен допуснатия свидетел в следващото съдебно заседание определението за неговото допускане ще бъде отменено, а делото ще бъде решено, с оглед наличните доказателства.

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента.

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 11.12.2018г. от 10,10ч., за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.58 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: