ПРОТОКОЛ

 

Година 2017,05.04.                                                                     град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На пети април                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2554 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.П.С. се явява лично, с придружител.

За ответника зам.изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ се явява юрисконсулт Л. с представено по делото пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата от Г.П.С. против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/3557/11.11.2016г., издаден от зам.изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, с който е определено публично държавно вземане, представляващо изплатена субсидия по мярка 214 „АЕП“ от ПРСР 2007-2013г. направление „Биологично растениевъдство“ за кампании 2009, 2010 и 2011г. във връзка с подадени от жалбоподателя общи заявления за плащане за 2009 с УИН:02/300609/34323, за 2010г. с УИН 02/240610/59363 и за 2011г. с УИН 02/200611/70325 в размер на 18 936.82 лева на основание чл.18, ал.3, т.1 и ал.4, буква „б“ от Наредба № 11/06.04.2009 г. и е определен 5-дневен срок за доброволно плащане.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът УКАЗВА на страните, че следва да установят в настоящото производство фактите, на които основават своите искания и възражения. В тежест на ответната страна е да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Жалбоподателят С.: Поддържам жалбата. Представих предварително доказателствата с жалбата. Няма да соча други доказателства.

Юрисконсулт Л.: Оспорвам жалбата. Моля да бъде приета представената от Държавен фонд „Земеделие“ административна преписка в цялост. Представям и моля да бъде прието като доказателство по делото „Процедура относно реда за прекратяване на многогодишни ангажименти по мерките от Ос2 от ПРСР 2007-2013г., прилагани от отдел „Директни плащания на площ“. Други доказателства няма да соча.

 

СЪДЪТ намира приложените по делото писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка и към жалбата писмени доказателства, както и днес представената от ответната страна „Процедура относно реда за прекратяване на многогодишни ангажименти по мерките от Ос2 от ПРСР 2007-2013г., прилагани от отдел „Директни плащания на площ“.

 

СЪДЪТ, с оглед липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Жалбоподателят С.: Почитаема госпожо, тази процедура не си спомням коя година беше, но по нея има решение на ВАС, решението, което съм приложил към жалбата си. И какво да Ви кажа, от всичко това ослепях, изпратих Ви копие и от жалбата си до президента, пуснах я януари месец. През този период ходих на операции в Белгия, правих 3-4 операции и 2-3 години бях много зле и не можех да се занимавам с тези неща. Мисълта ми е, че има решение на ВАС и неоснователно сега ми се връчва Акт за публично държавно вземане. Тази процедура мина през съд, пред ВАС. И считам, че е неоснователно Държавен фонд „Земеделие“ да може да си произвежда колкото си иска нормативни актове и писма, след като има решение на съда. Моята защита са съдебните решения. Каквото постанови съдът, това е! Друга защита нямам, аз имам решение на ВАС, а защо не са го уважили от Държавен фонд „Земеделие“ нямам представа. Моля да уважите жалбата ми.

Юрисконсулт Л.: Моля да поставите съдебен акт, по силата на който да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. По отношение на казаното от жалбоподателя, искам да заявя, че уведомително писмо за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 с изх.№ 01-6500/3557/27.03.2013г. действително е обжалвано по съдебен ред и с влязло в законна сила решение №15384/17.12.2014г. по адм.д.№4907/2014г. по описа на ВАС е прогласена нищожността на акта. При съобразяване с указанията на съда и разпоредбите на глава V, раздел І от АПК, същото е преразгледано и Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция е издал повторно акта за прекратяване на ангажимент с № 01-6500/3557 от 20.01.2015г., който не е обжалван и е влязъл в сила. Въз основа на него е издаден и въпросният акт за установяване на публично държавно вземане. По отношение на жалбоподателя са спазени както инструкциите, така и разпоредбите на АПК.

РЕПЛИКА на жалбоподателя С.: Не съм получавал второ уведомително писмо. Сега чувам, че са ми пратили през 2015г. второ писмо. Ако го бях получил, щях да го обжалвам и него. В решението на ВАС никъде няма указания, че трябва да ми бъде връчено ново писмо от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. Запознат съм с мотивите на ВАС и те са, че нямат основания и не е в правомощията на заместник-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция да връчва такива писма. Не съм получил второ писмо, а в решението на ВАС категорично се казва- „не подлежи на обжалване“.

РЕПЛИКА на юрисконсулт Л.: Писмото е връчено при отказ. Служители на фонда изчетоха акта пред господина.

Жалбоподателят С.: Никога не съм отказал да получа пратка. Получих акта, който обжалвам, а писмо от 2015г. не съм получавал.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: