О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 2262            25.09.2018г.        град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, трети състав, на двадесет и пети септември през две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

Съдия: Чавдар Димитров

 

като разгледа адм.д. №2553 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по жалба, на Р. *** Радев с ЕГН ********** в качеството му на едноличен търговец с фирма ЕТ Р. Радев, ЕИК 127029493, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. Хан Кормисош, №8, ет.3 против Заповед за налагане на принудителна административна мярка №ОП-636-0266704 от 13.08.2018г., издадена от П. Жекова – директор на дирекция Контрол при ТД на НАП Бургас.

Съгласно постъпила на 21.09.2018г. Молба от жалбоподателя, вх. № 10574/21.09.2018г. същият изразява становище, че е адресирал жалбата си до по-горестоящия административен орган, а не до съдебната инстанция, поради което моли образуваното съдебно производство да бъде прекратено, като преписката бъде изпратена на Директора на ТД на НАП Бургас за произнасяне по съществото на жалбата.

Сочените в молбата обстоятелства се установяват и от петитума на самата жалба, по чиято инициатива е образувано производството. Касае се за оспорване, адресирано до по-горен административен орган с отправено искане към него да отмени ЗППАМ като незаконосъобразна.

При така установените факти съдът намира, че са налице условията на АПК за прекратяване на съдебното производство по адм.дело №2553/2018г. поради обстоятелството, че жалбата е адресирана до Директора на ТД на НАП Бургас и преди произнасянето му по съществото на спора, респ. преди постановяване на отказ да се произнесе, е налице процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

            По изложените съображения и на основание чл.130, ал.4 и чл.159, т.1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 9827/31.08.2018г. на Р. *** Радев с ЕГН ********** в качеството му на едноличен търговец с фирма ЕТ Р. Радев, ЕИК 127029493, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. Хан Кормисош, №8, ет.3 против Заповед за налагане на принудителна административна мярка №ОП-636-0266704 от 13.08.2018г., издадена от П. Жекова – директор на дирекция Контрол при ТД на НАП Бургас.

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д №2553/2018г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

ИЗПРАЩА преписката по делото на Директора на ТД на НАП Бургас за произнасяне по жалбата на Р. *** Радев с ЕГН ********** в качеството му на едноличен търговец с фирма ЕТ Р. Радев, ЕИК 127029493, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. Хан Кормисош, №8, ет.3 против Заповед за налагане на принудителна административна мярка №ОП-636-0266704 от 13.08.2018г., издадена от П. Жекова – директор на дирекция Контрол при ТД на НАП Бургас.

 

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и органа, на който преписката по делото се изпраща.

 

                                                        СЪДИЯ: