ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 08.09.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,         ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  осми септември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2552 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Т.Ю.М., редовно и своевременно уведомен, се явява лично, доведен от органите на съдебната полиция.

         ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ГРАД БУРГАС  редовно и своевременно призован не се явява. Изпраща  за представител  инспектор Н.С., редовно упълномощен, с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

                    

По хода на делото:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Да се даде ход на делото

ИНСПЕКТОР СТОЯНОВ: Да се даде ход на делото

 

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

 

Делото е образувано по жалба на лишеният от свобода Т.Ю.М., ЕГН  **********, понастоящем в Затворническо обещежитие - Дебелт,  против Заповед №1029/29.08.2017 година на Началника на Затвора – Бургас, с която му е наложено дисциплинарно наказание „ИЗОЛИРАНЕ В НАКАЗАТЕЛНА КИЛИЯ ЗА СРОК ОТ 14 /ЧЕТИРИНАДЕСЕТ/ ДЕНОНОЩИЯ“

Иска се отмяна на заповедта като незаконосъобразна.

Указва на жалбоподателя, че следва да представи доказателства относно твърдяната от него незаконосъобразност на атакуваната заповед.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест да докаже  наличието на фактическите и правните основания за издаване на оспорената  заповед.

 

Съдът докладва постъпилата административна преписка, както и заповед № 174 от 21.03.2017 година  за възлагане на пълномощия на гл. инспектор М.В.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.- Да се приемат представените по делото писмени доказателства.

ИНСПЕКТОР СТОЯНОВ- Нямам възражения по доклада. Да се приемат представените по делото писмени доказателства.

Съдът по доказателствата намира, че приложената административна преписка следва да бъде приета, поради което и  воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената административна преписка, както и заповед № 174/21.03.2017 година.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.- Нямам други доказателства.

ИНСПЕКТОР С.- Нямам какво да допълня. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.- Смятам, че наказанието е прекалено голямо и при положение, че не съм извършител на нарушението. Не съм извършил  аз нарушението- не са намерили в мен нищо, идват ми на свиждане. Предполагам, че може да има нещо- за наркотици става въпрос. Намерени са, аз само съм предполагал, че може да има наркотици, не съм известил главния надзирател защото хората, които ми идваха на свиждане ще пострадат. Мисля, че наказанието е прекалено голямо.

ИНСПЕКТОР С. – От доказателствата е видно, че той не е извършил конкретното деяние. Той е знаел  или е предполагал, че с внасянето на тази пратка се извършва нарушение, а именно внасяне на наркотици. С факта, че той е премълчал това нещо той е целял постигането на някакво нарушение. Във връзка  с това е издадена заповед №1029/ 29.08.2017 година като при налагането на самото наказание органа се е съобразил с максимално предвидения размер, а именно 14 денонощия,  като е взел предвид,  че той  и преди това е наказван за подобни нарушения, а именно притежаване на неразрешени вещи. С оглед на това моля, да потвърдите издадената  заповед на началник на Затвора Бургас.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна.

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение, което ще обяви на страните в съдебно заседание в 11:45  часа.

 

На именното повикване в 11:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Т.Ю.М. се явява лично. 

         ЗА ОТВЕТНИКА НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА ГРАД БУРГАС  се явява инспектор С.

 

         Съдът ОБЯВИ решението си и мотивите към него в присъствието на страните в 11:50 часа, като копие от решението  беше връчено на страните по делото.

        

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11:53 часа.

 

        

         СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: