ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На дванадесети февруари                        две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2550 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:02 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.Н., редовно уведомен, се явява лично. Представлява се от адвокат С., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ,  с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Г.Д.Н. против Решение № 94-01-25934(15) от 07.08.2017 г. на Кмета на Община Бургас, с което е потвърден ревизионен акт № 21/02.03.2017 г., издаден от Р.Г.И. – Началник отдел „Контрол и принудително събиране в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при община Бургас и С.Г.В. на длъжност Главен експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при община Бургас, с който на жалбоподателя са установени публични общински вземания за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци, в общ размер  31 051,39 лева от недвижими имоти – земя и сгради, за периода 01.01.2011г.-31.12.2015г., с искане за отмяна изцяло на решението като неправилно, незаконосъобразно, немотивирано и недоказано.

 

На основание чл. 163, ал. 3 АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително с искане за назначаване на съдебна експертиза.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА на ответника, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо председател, считам че жалбата на доверителя ми е основателна.

Правя и съответните доказателствени искания, а именно досежно допускане комбинирана съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертиза, а именно съдебно-техническата да установи съгласно приложените документи за собственост, а ако се наложи и оглед на място, площта, конструкцията, в смисъл дали е масивна паянтова или друга, етажността. Съответно в икономическата част на комбинираната експертиза спрямо съдебно-техническата експертиза да бъдат изчислени спрямо нормативите от Закона за местните данъци и такси и съответните подзаконови във връзка с това норми и актове, каква е дължимата сума по години, а именно главница и лихви. Освен това, предвид факта, че има две партиди открити на името на доверителя ми, експертизата да установи какви точно са задълженията по двете партиди – 5907230645001 и 5907230645002.

Освен това, моля да имате предвид административно дело №2214/2016 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас, по което е постановено решение, но същото не е влязло все още в сила, досежно 2012, 2013 и 2014 година.

Моля да се има предвид и да ни дадете възможност да представим писмени доказателства, които са от страна на частен съдебен изпълнител Станимира Николова с рег. № 805 по регистъра на Камарата на частните съдебни изпълнители. Има образувано изпълнително дело досежно 2010, 2011 и 2012 г., където доверителят ми и останалите съсобственици са осъдени да заплатят публични задължения за местни данъци и такси и такса битови отпадъци. Те са внасяли по това изпълнително дело суми. Тези документи са представени в оригинал по горното административно дело № 2214/2016 г., поради което молим да ни бъде предоставена възможност да ги представим по настоящото производство, от които ще е видно, че доверителят ми, както и другите съсобственици са заплащали суми в полза на община Бургас – публични задължения за местни данъци и такси и такса битови отпадъци.

Към настоящия момент нямаме други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата.

Нямам доказателствени искания. Не се противопоставям и на направените такива, като ако бъдат допуснати, моля съдът да ги обсъди обективно във връзка с всички останали книжа по делото.

 

Въпрос на съда към пълномощника на жалбоподателя: Оспорвате ли и реалното предоставяне от Община Бургас на всеки един компонент от услугите, за които се събира такса битови отпадъци по отношение на имота, собственост на жалбоподателя за процесния период?

 

АДВОКАТ С.: Самите обекти са били спрени от РДНСК със заповеди и доверителят ми е нямал достъп до тях и въз основа на това считаме, че не е дължал съответните такси битови отпадъци. Тъй като е спряно захранването на ток и водоподаването и поради това считаме, че имотът не се е ползвал и съответно не са се дължали съответните суми за това.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.: Не оспорваме реалното предоставяне от страна на община Бургас на трите вида услуги такса битови отпадъци в района, в който се намира имотът.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда.

 

Като намери, че следва да уважи доказателствените искания на адвокат С.

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на комбинирана съдебно-икономическа и съдебно-техническа експертиза по делото, която да отговори на поставените от адвокат С. въпроси, формулирани общо в днешно съдебно заседание и конкретизирани в 3-дневен срок, считано от днес, с молба по делото, която да се представи с препис за ответника.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвяне на експертизата в размер на 500 лева, вносими от жалбоподателя в 10-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд – гр. Бургас.

ОПРЕДЕЛЯ за вещи лица за изготвяне на експертизата С.А. и К.М..

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да представи допълнително доказателства по делото.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.04.2018  от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени, съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се уведомят вещите лица за изготвяне на експертизата и да се  призоват за насроченото съдебно заседание след представяне на документа от страна на жалбоподателя по делото за внесения предварителен депозит за изготвяне на експертизата.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: