ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 23.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и трети април                       две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2550 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.Н., редовно уведомен, се явява лично. Представлява се от адвокат С., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Бургас, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

Явяват се вещите лица инж. К.М. и С.А..

 

По хода на делото:

 

АДВОКАТ С.: Считам, че не са налице пречки да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпили по делото доказателства от ответника, съгласно опис в придружителното писмо до съда, находящо се на л.292 от материалите по делото.

 

ДОКЛАДВА постъпилото в срока по чл. 199 от ГПК за днешно заседание заключение на допуснатата по делото комбинирана съдебно-икономическа и съдебно-техническа експертиза.

 

АДВОКАТ С.: Няма пречки за изслушване заключението на вещите лица.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещите лица, като СНЕМА самоличността им, както следва:

 

ИНЖ. К.Д.М. – 66 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: представил съм писмено заключение което поддържам.

 

С.В.А. – 54 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ С.: Нямаме въпроси към вещите лица.

Това е второ дело, при което се преповтарят нещата. Мисля, че и вещите лица ще го потвърдят, в смисъл имало е друго дело досежно 2012-2014 г., по което е изготвена абсолютно същата комбинирана съдено-икономическа и съдебно-техническа експертиза. В тази връзка Ви представям и решение № 2235/20.12.2017 г. на Административен съд – гр.Бургас за сведение, в смисъл, че за 2012-2014 г. има установени неща, които по експертизата по това дело на съдия Драгнева са абсолютно  същите като по настоящото производство.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. от името на експертизата: Заключенията действително се препокриват в обжалвания ревизионен акт с тези, установени с акта за установяване на задължения по декларация №1448/26.02.2015 г., като обаче в този ревизионен акт са включени и задължения, отнасящи се до поземления имот, върху който са ситуирани процесните сгради и в този смисъл задълженията по обжалвания ревизионен акт се различават от тези по акта за установяване на задължение по декларация, тоест тук има и задължения върху земята, върху която са построени сградите. Това е разликата с акта за установяване на задължение по декларация. Не мога да кажа защо има издаден ревизионен акт след акта за установяване на задължения по декларация за същите данъчни периоди, за същия период, пак казвам с това изключение за земята.

В ревизионния акт е използвана данъчна оценка, различна от тази, която аз установих при своята си проверка в „Местни данъци и такси“. В заключението съм посочила данъчни оценки такива, каквито ми бяха представени от „Местни данъци и такси“ при община Бургас. В заключението, в Приложение № 1 табличката, съм ги изчислила върху тази данъчна оценка, която има заложена в системата на „Местните данъци и такси“. Не мога да отговоря защо и каква е тази използвана данъчна оценка в ревизионния акт. И по предното дело не стана ясно каква е използваната данъчна оценка. Очевидно е различна от тази данъчна оценка на имотите.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Данъците са изчислени от вещото лице А. въз основа на установените от мен площи като конструкция и площ. Има една разлика с тази, която е определена с ревизионния акт, и само за единия самостоятелен обект в сграда 1.

АДВОКАТ С.: Тази сграда 1 е от няколко секции – едната е сервиз, другата – жилищна, както са посочени, в смисъл сградата е под един идентификатор 07079.659. 316.1.

Нямаме въпроси към вещото лице.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещите лица по извършената комбинирана съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещите лица в размер общо на 500 лева – по 250 лева на всяко вещо лице, които да се изплатят от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвяне на заключението.

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда, находящо се на л.292 от материалите по делото, както и решение №2235/20.12.2017 г., постановено по административно дело № 2214/2016 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.: Става въпрос, че през 2014 г. от моя страна са внесени 6 000 лева приблизително за погасяване на задължения към „Местни данъци и такси“, но проблемът е, че на моите близки през този период – 2012 г., когато пускаме нова данъчна декларация за промени в собствеността, те трябва да направят по 1/3, защото сме трима наследници и частен съдебен изпълнител Илко Бакалов пуска заповед и започва да събира от 2007 г. до 2012 г., включително, по 1/3 от моите съсобственици. В същия момент общината ми взима 100 % за същите имоти данъци и такси. Така става още едно дублиране. Затова смятам, че има дублиране на задълженията.

През 2010-2011 г. правят ново дублиране и същите тези актове са при частен съдебен изпълнител С.Н.. В единия акт (със заявление №3296) е обявено, че партида 001 е закрита от края на 2006 година. В момента аз съм внесъл още 2 000 лева и би трябвало общината да изпрати писмо до С.Н., че едната партида е закрита, а с новия акт се обхваща 2011 г.

Представям и моля да приемете заверен препис от преписката по изпълнително дело № 20138050401222/2013 г., водено от частен съдебен изпълнител С.Н. във връзка със задължения на жалбоподателя Г.Н., в която преписка са находящи освен запорните съобщения и другите книжа във връзка с воденото изпълнително дело, а така също и АУЗД №3733/21.05.2012г. и № 3734/21.05.2012 г.

Със заявлението, което съм внесъл по декларация №30362/01.06.2001г., са заявени, че са отпаднали като задължения от 31.12.2006 г., а  същевременно има АУЗД за 2010 г. и 2011 г., а в следващия момент другият АУЗД № 3734, той е по декларация 2783/20.03.2011 г.,  където за 2011 г. е включено в ревизионния акт. Значи този акт трябва да бъде само за едната  година.

Представям, също така и моля да приемете преписка, водена от частен съдебен изпълнител Илко Бакалов, по изпълнително дело № 715. От тази преписка се вижда какво са плащали съсобствениците на имота, включително и за 2011 г.

АДВОКАТ С.: Моля да се приемат като доказателства по делото представените от моя доверител документи и да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото документите от преписка по изпълнително дело № 20138050401222, водена от частен съдебен изпълнител С.Н. и документи от преписката, водена от частен съдебен изпълнител Илко Бакалов по изпълнително дело №20127050400715/2012 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Уважаема госпожо Председател, видно от така събраните доказателства по настоящото производство е, че в така издадения ревизионен акт въз основа на актовете за установяване на задължения по декларация на община Бургас, платими от доверителя ми местни данъци и такси за имот, находящ се в ***, са неточни  по размери и по периоди. Освен това не са установени задълженията на останалите двама съсобственици. Предвид това атакуваният ревизионен акт се явява неточен, непълен, дублиращ задължения по други административни производство – съдебно-административни и изпълнителни производства. Предвид това считаме същия за незаконосъобразен, съответно жалбата ни за основателна и като такава молим да бъде уважена, и да бъдат присъдени съответните съдебно-деловодни разноски на доверителя ми.

Моля да ни дадете подходящ срок за представяне на писмени бележки, в които обстойно ще анализираме доказателствата по настоящото производство.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ,  че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ седемдневен срок, считано от днес, за представяне на писмени бележки по делото.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: