О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

               420                       16.02.2015 година                                         гр.Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                                 ХІІІ-ти състав

На шестнадесети февруари,                                                  две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

Председател:       Таня Евтимова

Членове:           1. Станимира Друмева

                    2. Румен Йосифов 

Секретар: Гинка Фортунова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 254 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК, във връзка с чл.63, ал.2 от ЗАНН.

Образувано e по частна жалба на Т.Ж.С., в качеството му на управител на „Алтест Транс“ЕООД, ЕИК-***, против протоколно определение № 37 от 08.01.2014г., постановено по НАХД № 5364/2014г. по описа на Районен съд Бургас.

С обжалвания съдебен акт е прекратено съдебното производство, като е оставена без разглеждане жалбата на „Алтест Транс“ЕООД срещу Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, № 0864982, с който на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП на Т.Ж.С., в качеството му на управител на посоченото търговско дружество, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 300 лева за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП.

За да постанови процесното определение съдът е приел, че жалбата въз основа на която е образувано съдебното производство е депозирана от юридическото лице „Алтест Транс“ЕООД, като със същата се оспорва електронен фиш, с който е наложено административно наказание на Т.Ж.С. – управител на това дружество, но в качеството му на физическо лице. С оглед на това е счел, че жалбата е депозирана от правен субект, който няма право на жалба срещу атакувания санкционен акт, доколкото не е негов адресат. По изложените съображения съдът е прекратил съдебното производство като инициирано от лице, което не е включено в кръга на субектите, овластени да обжалват атакувания електронен фиш.

Несъгласен с прекратителното определение, частният жалбоподател го атакува пред Административен съд Бургас навеждайки доводи, че съгласно текста на електронния фиш, съществува неяснота досежно субекта, чиято административно-наказателна отговорност е ангажирана, поради което съдът е следвало да приложи нормата на чл.323, ал.1, т.1 от НПК и да даде срок за отстраняване на несъответствието. Поради това е отправено искане за отмяна на обжалваното определение и за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата срещу атакувания електронен фиш.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на частната жалба по наведените в нея основания, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.230 от АПК и от надлежна страна.

Разгледана по същество е основателна.

Според разпоредбата на чл.189, ал.8 от ЗДвП, електронният фиш подлежи на обжалване по реда на ЗАНН, като жалбата се подава в 14-дневен срок от получаването му, а когато е направено възражение по чл.189, ал.6 от ЗДвП - в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша. Съгласно чл.59, ал.1 от ЗАНН, наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението, като право на жалба имат нарушителят и поискалият обезщетение, както и прокурорът – право на протест (чл. 59, ал.2 от ЗАНН). В цитирания законов текст е посочено също, че електронният фиш подлежи на обжалване в определения от ЗДвП срок. От визираните разпоредби следва извода, че обжалването на електронните фишове се осъществява по правилата, предвидени в ЗАНН, респективно, по силата на чл.59, ал.2 от ЗАНН, право да ги оспорят действително имат единствено нарушителят, т.е. лицето, подведено под административно-наказателна отговорност, поискалият обезщетение и прокурорът.

От своя страна чл.84 от ЗАНН е предвидил, че доколкото в този закон няма особени правила за производството пред съда по разглеждане на жалби, се прилагат разпоредбите на НПК. Чл.323, ал.1, т.1 от този кодекс задължава съда, ако жалбата не отговаря на изискванията по чл.320, ал.1 от НПК, т.е. включително когато е налице неяснота от кого е подадена, в седемдневен срок да отправи покана несъответствието да бъде отстранено.

Тази процедура не е била осъществена от районния съд по НАХД № 5364/2014г., но въпреки това в проведено открито съдебно заседание на 08.01.2015г. пълномощникът на жалбоподателя – адв.Р., е заявила на съда, че за жалбоподател следва да се счита лицето Т.Ж.С..

В случая обосновано районният съд е приел, че с процесния санкционен акт е ангажирана отговорността на Т.Ж.С., в качеството му на физическо лице, респективно последният се явява нарушител по смисъла на чл.59, ал.2 от ЗАНН и има право на жалба. Представляваното от него юридическо лице не е субект на визираната в електронния фиш административно-наказателна отговорност, респективно не е овластено с правото да го оспорва. Не отчетено обаче изявлението на пълномощника на жалбоподателя в съдебно заседание, че жалбата следва да се счита за подадена от Т.Ж.С., в качеството му на физическо лице.

Адв.Р. е надлежно писмено упълномощена от субекта срещу когото е издаден електронния фиш и по начина в който е индивидуализиран в него – Т.Ж.С., в качеството му на управител на „Алтест Транс“ЕООД. Изрично е предоставена представителна власт на уълномощения адвокат да извършва действия, представляваща разпореждане с предмета на делото и изменения на исканията в хода на делото. По тази причина изявлението на адв.Р., че жалбата следва да се счита за предявена от Т.Ж.С. като физическо лице, обвързва районния съд и той е следвало да се произнесе по нея по същество, а не да приема посоченото в жалбата преди уточнението в съдебно заседание, че тя е подадена от юридическото лице „Алтест Транс“ЕООД.

Предвид изложеното неправилно районният съд е приел, че е сезиран с жалба от „Алтест Транс“ЕООД и е върнал същата като е прекратил производството. Определението следва да бъде отменено и делото да се върне на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия и произнасяне по съществото на правния спор, като се приеме за жалбоподател – действителното лице което сезира съда с оглед уточнението извършено в съдебно заседание на  08.01.2015г. – Т.Ж.С. като физическо лице.

Воден от горното и на основание чл.235, ал.1 от АПК, Административен съд Бургас, ХІІІ-ти състав,

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ протоколно определение № 37 от 08.01.2014г., постановено по НАХД № 5364/2014г. по описа на Районен съд Бургас, с което е оставена е без разглеждане жалбата на „Алтест Транс“ЕООД, срещу Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, № 0864982 и е прекратено производството по делото.

ВРЪЩА делото на същия състав на Районен съд Бургас за продължаване на съдопроизводствените действия при спазване на дадените указания.

Определението е окончателно.

 

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                              

 

 

                                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

             2.