ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,18.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осемнадесети ноември                    две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 254 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Милена 2005” ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

Ответникът - директор на Дирекция „ОДОП” Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с § 2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

В предходното съдебно заседание поради това, че процесуалния представител на жалбоподателя е заявил липса на доверие и разбирателство и е отказал да приема съобщенията за жалбоподателя, както и въобще да участва в процеса, съдът съобщи на законния представител на жалбоподателя тези обстоятелства и му даде възможност писмено да посочи дали поддържа искането си за допускане на съдебно-техническа експертиза, съответно да формулира въпроси към експертизата, както и да посочи дали поддържа извършените от адвокат Т. действия. Съобщението с дадените указания е получено на 06.10.2014г. лично от управителя Б. Ф.. До настоящия момент не е постъпил отговор на указанията на съда и в днешното съдебно заседание не се явява представител на дружеството жалбоподател.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Предвид дадената възможност на жалбоподателя от съда и с оглед на това, че същия не е предприел никакви действия в тази насока считам, че лицето е дезинтересирано от изхода на това производство, поради което и предвид това, че нямаме нови доказателствени искания, моля да се приключи събирането на доказателства и да се реши спора по същество.

 

Съдът счита, че е необосновано от гледна точка на досегашното поведение на жалбоподателя да му предоставя повече възможности за доказателствени искания, независимо от указанието на горната инстанция за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, тъй като съдът дори да я назначи служебно, не разполага с бюджет, от който да плати експертизата, а поведението на страната еднозначно сочи, че това доказателствено средство не може да бъде реализирано. По тези съображения счита, че по делото като доказателство следва да бъде приет само представения след първото заседание ревизионен доклад на „Джайнет трейд” ЕООД, ведно с приложенията към него, съобразно указанията на ВАС, поради което по доказателствата, на основание чл. 157 от ГПК, във връзка с чл. §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото РД №1100778/08.07.2011г., ведно с приложенията към него.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам доказателствени искания.

 

С оглед изявлението на присъстващата в залата страна за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Моля, почитаемия съд да постанови решение, като отхвърли жалбата като неоснователна и да потвърди обжалвания ревизионен акт, в частта предмет на настоящия спор, а именно по отношение на фактури издадени от „Джайтен трейд” ЕООД като законосъобразен. Налице е липса на реална доставка по отношение на фактурите издадени от този доставчик, като подробни съображения са изложени в решение на Директора на Дирекция „ОУИ”.

Моля, да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение съобразно наредбата.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: